Шёндюгю халланы тергеп кюреширге

Бу кюнледе Сочи шахарда «Россейни эмда саулай дунияны социал-экономика болумуну тюрлене баргъаны» деген халкъла аралы илму-сынам конференция бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни келечилери да къатышхандыла. Ол санда, профессор Жангуразланы Жансурат, доцентле Созайланы Танзиля, Микиталаны Индира, Альфина Пшигошева.
Конференцияны Краснодарны «Къобанны илму - билим бериу башламчылыкълары» деген регион жандауурлукъ фонду къурагъанды. Анга Россейден эмда тыш къыралладан кёпле къатышхандыла. Программала комитетни башчысы, РАН-ны член-корреспонденти Геннадий Клейнер быйыл конференция бизни къыралны экономикасы бек тюрлене баргъан кезиуге тюшгенин белгилегенди.
Жыйылыуда шёндюгю дунияда магъаналы темаланы юсюнден сёлешиннгенди: жангы экономика модельлеге кёчюу, коронавирус бла байламлы политэкономия, Россейни экономикасы, бизнес эмда жамауат кризис эмда пандемия кезиуледе тюрлене баргъанлары. Алимле илму-техника жаны бла айнытыу онгланы, жер башында аны бла байламлы къаллай тюрлениуле бола баргъаныны, бизни къыралда ашазыкъ рынокну онгдурууда финанс институтла къаллай магъананы тутханларыны, агропромышленность сферада информациялы системаланы, эл тийрелени юсюнден да сёлешгендиле.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: