Ариу тротуарла, тап пандусла, светодиод чыракъла

«Кавказ» жолну Куба-Таба элни ичи бла баргъан онкилометрлик кесегинде тапландырыу ишле бардырыладыла. Анда светофорла орнатыллыкъдыла, пандусла къураллыкъдыла эмда кече жарыкъ болурча мадар этилликди. Аны юсюнден жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениядан билдиргендиле.
Бу ишле трассаны тёрт ызгъа дери кенгертиу проектни чеклеринде бардырыладыла. «Жол къурулушчула тёрт километрге жууукъ жерде тротуарла ишлерикдиле, алагъа асфальт жаярыкъдыла, жанларын да буруула бла бегитирикдиле»,- деп айтылады билдириуде.
Автобусла тохтап адамланы миндирирча сегиз комплекс къураллыкъды. Сакъатлагъа деп пандусла ишлерикдиле. Дагъыда пешеходла трассаны бирси жанына ётген жолчукълада бла сагъынылгъан комплекслени алларында уа аякъ бла басханда иги сезилген плитка саллыкъдыла. Ол кёзлери осал кёргенлеге таплыкъгъа деп этилликди.
Жол кече жарыкъ болурча беш километр чакълы участкада светодиод чыракъла салыргъа умут этиледи. Дагъыда жолну Тёбен Къуркъужин таба бурулгъан жеринде да светофорла, буруула, белгиле орнатырыкъдыла. Келир жыл а элни ичинде жолну эки тенг бёлген буруула орнатыргъа умут этедиле. Айтханларына кёре, ол къоркъуусузлукъну иги да кючлендирликди.
Сагъынылгъан ишле бла бирге подряд организацияны адамлары трассагъа асфальт жайыу бла кюрешедиле. Бюгюнлюкге он километрден тёртюсюнде мадар этилгенди. Жолну кенглиги онтёрт метрге жетгенди. Айтханыбызча, ол кеси да энди тёрт ызлыды.

 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: