Видеоконференция Санитар-эпидемиология служба къыралны, республиканы да жамауатларыны къоркъуусузлукъларын жалчытыугъа уллу къыйын салады

Санитар-эпидемиология службаны кюнюню аллында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Роспотребнадзорну республикада Управлениясыны келечилери бла тюбешгенди. Видеоконференция халда ведомствону иши, бюгюнлюкде магъаналы соруула сюзюлгендиле, мындан ары власть органла бла байламлыкъланы тирилтиуню амалларына да къаралгъанды.
Санитар-эпидемиология служба жаны бла республикада тёрт учреждение барды, алада барысында да 450 адам ишлейди. Ол санда  Роспотребнадзорну   Управлениясы,   Гигиенаны бла  эпидемиологияны арасы, Эминаны жайылыууна къажау станция, Нальчикде Дезинфекцияны ара.
Управленияны шартларына кёре, ахыр жыллада республикада санитар-эпидемиология болум ышаннгылыды. Быйылны биринчи жарымында 50305 инфекция жукъгъаны ачыкъланнганды. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, тарихле 3,2 процентге азайгъандыла.
Дизентерия, бууала, столбняк, паротит, чапыргъан ауруу дегенча   инфекцияла ачыкъланмагъандыла. Чечек, мал гыбыла къапхан, энтеровирус, сальмонеллёз дегенча аурууланы саны да азайгъанды.
 Казбек Коков сёзюнде Роспотребнадзор тамамлагъан иш артыкъда магъаналы болгъанын чертгенди. Халкъны саулугъу, жашау хали, ырахматлыгъы, качестволу товарланы алыргъа эркинликлери да аны иши къалай къуралгъанына кёре болгъанын белгилегенди ол.
Республиканы оноучусу эпидемиология усталыкъ артыкъда керек болгъаны бютюнда быйыл ачыкъланнганын да айтханды.  «Быйыл барыбызгъа да сынау болгъанды. Роспотребнадзор, бизни эпидемиологла жангы коронавирус инфекциягъа къажау кюрешде тизгинлени аллында болгъандыла эмда алагъа салыннган борчланы бийик даражада толтургъандыла.
 Сизни профессионал сынауугъузну, медикле бла бирге келишип ишлегенигизни хайырындан аурууну кенг жайылыуун тохтатыргъа, адамларыбызны жанларын сакъларгъа къолдан келгенди. Санитар-эпидемиология служба къыралны, республиканы халкъыны къоркъуусузлугъун къоруулагъанды», - деп чертгенди ол.
Ызы бла Казбек Коков Роспотребнадзорну Управлениясыны коллективин,   санитар-эпидемиология учреждениялада ишлегенлени, службаны ветеранларын   байрамлары бла алгъышлагъанды. Алагъа профессионал сынаулары, иш кёллюлюклери ючюн ыразылыгъын билдиргенди эмда саулукъ, ишлеринде жетишимле тежегенди. «Сиз адамларыбызны ырахматлы жашауун жалчытасыз. Хар биригизге да ахшылыкъла тилейме»,-деп къошханды ол.
КъМР-де баш санитар врач Жирослан Пагов   Казбек Коковха Управлениягъа себеплик этгени, аны ишине аллай уллу багъа бергени ючюн ыразылыгъын айтханды. Быллай алгъышла коллективни борчларын андан да бийик даражада толтурургъа кёллендирлигин чертгенди. Ол санда КъМР-де Коронавирус жукъгъан аурууну жайылыууна къажау Оператив штабны ишини чеклеринде да.
 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: