Адамланы беш мингден аслам жумушларына къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосунда озгъан жети айгъа адамланы беш мингден аслам жумушларына къаралгъанды. Аланы кёбюсю субсидия эм грантла бериу бла байламлы болгъандыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.
- Къыралдан болушлукъ берилген программа жаз башында пандемияны кюйсюз кезиуюнде ишлеп бшлагъанды. Аны бла байламлы чекле салыннганларына да къарамай, ведомство борчун толтурурча тири ишлегенди. Ол себепден графикден кеч къалмай заявкаланы заманында жыяргъа, алагъа къараргъа эм конкурсну да бардырыргъа онг табылгъанды. Андан сора да, кезиулерин сакълагъанладан уллу очередьле къуралмазча солуу, байрам кюн демей бизни специалистлерибиз районланы бла шахарланы эл мюлк управленияларына барып ишлегендиле, дейди КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев.
Эсге сала айтсакъ, къыралдан субсидия неда грант болушлукъ излеген эл мюлк предприятияланы келечилери заявканы Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы аралагъа, «Почта Россиини» бёлюмлеринде да берирге боллукъду. Быйыл быллай жумушла дистанцион халда да тири бардырылгъандыла. Конкурсантланы 85 процентинден кёбюсю документлени электрон халда жибергендиле. Ол аланы кеси ыразылыкълары бла этилгенди, ол шарт информацияны билирча да ахшы онг береди.
Жыл башланнганлы ведомство тракторланы, кеслери алларына жюрюген-къурулуш эмда башха машиналаны регистрациясы, къырал техосмотр бардырыу, энчи техникалагъа правала бериу дегенча 2,9 минг жумушну тамамлагъанды.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:58

«ЭЛЬБРУС» КУРОРТНУ КЪЫШ КЕЗИУГЕ ХАЗЫРЛЫГЪЫНА КЪАРАГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды.

07.12.2021 - 09:57

БАШ БОРЧ-АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУДЮ Главные вкладки

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

07.12.2021 - 09:56

ЭСКИ ЮЙЛЕДЕН ЖАНГЫ ФАТАРЛАГЪА

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

06.12.2021 - 09:30

Назмуланы ана тилде шатык окъугъанлары бла къууандыргъандыла

Акъылман Кязимни назмуларын сюймеген, аланы терен магъаналарын сезмеген халкъыбызда хазна адам болмаз.

06.12.2021 - 09:30

Хайырланыучу эм ипотека ёнкючлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда быйыл тогъуз айгъа  34 миллиард сом ёнкюч берилгенди. Аны асламысы хайырланыучу эм ипотека кредитлеге жетеди.