Адамланы беш мингден аслам жумушларына къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосунда озгъан жети айгъа адамланы беш мингден аслам жумушларына къаралгъанды. Аланы кёбюсю субсидия эм грантла бериу бла байламлы болгъандыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.
- Къыралдан болушлукъ берилген программа жаз башында пандемияны кюйсюз кезиуюнде ишлеп бшлагъанды. Аны бла байламлы чекле салыннганларына да къарамай, ведомство борчун толтурурча тири ишлегенди. Ол себепден графикден кеч къалмай заявкаланы заманында жыяргъа, алагъа къараргъа эм конкурсну да бардырыргъа онг табылгъанды. Андан сора да, кезиулерин сакълагъанладан уллу очередьле къуралмазча солуу, байрам кюн демей бизни специалистлерибиз районланы бла шахарланы эл мюлк управленияларына барып ишлегендиле, дейди КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев.
Эсге сала айтсакъ, къыралдан субсидия неда грант болушлукъ излеген эл мюлк предприятияланы келечилери заявканы Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы аралагъа, «Почта Россиини» бёлюмлеринде да берирге боллукъду. Быйыл быллай жумушла дистанцион халда да тири бардырылгъандыла. Конкурсантланы 85 процентинден кёбюсю документлени электрон халда жибергендиле. Ол аланы кеси ыразылыкълары бла этилгенди, ол шарт информацияны билирча да ахшы онг береди.
Жыл башланнганлы ведомство тракторланы, кеслери алларына жюрюген-къурулуш эмда башха машиналаны регистрациясы, къырал техосмотр бардырыу, энчи техникалагъа правала бериу дегенча 2,9 минг жумушну тамамлагъанды.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: