ЩIалэгъуалэр жыджэру щытын папщIэ

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ зэIущIэ купщIафIэ щекIуэкIащ. «СтIол хъурей» щIыкIэу къызэрагъэ­пэща зэхуэсым щытепсэ­лъыхьащ «УФ-м и щIалэгъуалэ политикэм теухуауэ» федераль­нэ хабзэм и проектым къы­щыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр ди щIыналъэм ехьэлIауэ гъащIэм хэпщэн зэрыхуейм, абы зэ­хъуэкIыныгъэ гуэрхэри зэры­халъхьэнум. Лэжьыгъэр ирагъэкIуэкIащ Урысейпсо цIыху-бэ фронтым (ОНФ) Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм и экспертхэм.
ЗэIущIэм и утыку ирахьа дэтхэнэ зы Iуэхугъуэри хуэгъэпсат щIа­лэгъуалэм, зыщыщ щIыналъэмрэ яIэ социальнэ щыты­кIэмрэ емылъытауэ, заужьын, жылагъуэ гъащIэм жыджэру хэтын папщIэ зыхуеину Iэмал ­псори зэхуэдэу къахузэгъэпэщын зэрыхуейм. Япэу псалъэ къэ­зыщтахэм ящыщщ ОНФ-м ­КъБР-м щиIэ къудамэм и «Егъэ­джэныгъэ» къудамэм и эксперт Галинский Ярослав. Абы зэрыжиIамкIэ, щIалэгъуэ ныбжьым иту дяпэкIэ къалъытэнущ илъэс 14-м къыщыщIэдзауэ 35-м нэс цIыху-хэр (ипэкIэ абы халъытэр илъэс 30 зи ныбжьым деж ­щиухырт). Апхуэдэ Iуэху бгъэды­хьэкIэм и фIыгъэкIэ Урысей Федерацэм ис щIалэгъуалэм я ­бжыгъэм мелуан 12,7-рэ къахэ­хъуащ икIи мелуан 41-м нэсащ.
- ЩIалэгъуалэу къалъытэхэм я ныбжьым зэрыхагъэхъуам къы­хэкIкIэ, къапщтэмэ, цIыху нэхъыбэм хуитыныгъэрэ Iэмалрэ яIэ хъунущ къэралым къыт­хуи­гъэлъагъуэ социальнэ дэIэ­пыкъу­ныгъэхэм ящыщ куэд ­къа­гъэсэбэпыфыну, - къыхигъэщащ Галинскэм. - Апхуэдэу ­хъыбар фызогъащIэ ОНФ-м ­КъБР-м щиIэ къудамэм и щIыналъэ штабым и лIыкIуэхэм дызытепсэлъыхь хабзэм и проектым и 7-нэ статьям зэхъуэкIы­ныгъэхэр халъхьэну жэрдэм къы­зэрыхалъхьамкIэ. Ахэр епхащ къэралпсо хабзэр ди щIыналъэм къызэрезэгъыну щIыкIэ­хэр убзы­хуным.
Зэхуэсым зэрыщыжаIамкIэ, зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэну я ­мурадщ хабзэм и проектым и 9-нэ, 12-нэ Iыхьэхэми. Ахэр ехьэ­лIащ къэрал властым иригъэкIуэкI щIалэгъуалэ политикэм ОНФ-м и лIыкIуэхэм я нэIэ тетын зэры­хуейм, ар жылагъуэ ­кIэ­лъыплъыныгъэ- мизэрыщIэты­нум. Къищынэ­мы­щIауэ, экспертхэм къыхалъхьащ щIыналъэм ще­кIуэкI щIалэгъуалэ политикэм ипкъ иткIэ екIуэкI Iуэхугъуэ псори хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я IэмалхэмкIэ наIуэ щIын ­хуейуэ, ахэр Интернетым илъхьапхъэу,хэт ­хуейми щыгъуазэ зы­хуи­щIы­фын хуэдэу.
«СтIол хъурейм» и лэжьыгъэм кърикIуа чэнджэщхэр зэрыт дэфтэр хэха щагъэхьэзыращ зэ­хуэ­сым. ЩIыналъэм щыпсэу ­щIалэгъуалэм яхэлъ жыджэрагъыр къэIэтыным хуэгъэпса а Iуэху еплъыкIэхэр зыхуэфащэ IэнатIэм ягъэхьынущ.

КЪАРДЭН Маритэ.
Поделиться: