КъМР-ни оноучусу Грозныйни 200-жыллыгъына аталгъан къууанчлагъа къатышханды, анда Къабарты-Малкъарны къошун жокълагъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков Грозный шахар къуралгъанлы 200 жыл толгъанына аталгъан къууанчлагъа къатышханды. Шимал Кавказны халкъларыны маданият эмда спорт фестивальларына келгенлени алларында сёлеше, Къабарты-Малкъарны жамауатыны атындан чечен халкъны ол аламат байрам бла жюрегинден къызыу алгъышлагъанды.
КъМР-ни оноучусу, Чечен Республиканы биринчи президенти, Россейни Жигити Ахмат хажи Кадыровну уллу хурмет бла эсгере, аны регионда мамырлыкъны бла ырахатлыкъны тохташыуларына салгъан къыйыны бек уллу болгъанын айырып айтханды. «Республиканы эндиги башчысы, Россейни Жигити Рамзан Кадыров, атасыны ызын андан ары бардыра, чечен халкъны бирикдиралгъанды, аны хайырындан бюгюнлюкде миллет мамыр жолда къуралыулу айнырча битеу онгла бардыла»,-деп чертгенди.
Казбек Коков округну башха  субъектлерини башчылары бла бирге СКФО-ну регионларыны миллет арбазларын жокълагъанды, КъЧР-ни оноучусу Темрезланы Рашит бла  уа Къабарты-Малкъарны бла Къарачай-Черкесни къошларында болгъанды.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъанны эмда Правительствону пресс-службасы.
Поделиться: