Кенгеш Ушакъны ёзеги – жангы окъуу жылгъа хазырланыу, билим бериу махкемелени къоркъуусузлукъларын жалчытыу

Къабарты-Малкъарны Башчысы  Казбек Коков тюнене КъМР-ни Правительствосуну къаууму эмда республиканы шахарларыны бла районларыны  таматалары бла видеоконференция амал бла кенгеш бардыргъанды. Аны ишине Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, Россейни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны начальниги Михаил Надежин къатышхандыла.
Ушакъны кезиуюнде сёз регионну билим бериу махкемелерин жангы 2020-2021  окъуу жылгъа хазырлауну, аланы отдан сакълауну эмда башха къоркъуусузлукъларын жалчытыуну, ала санитар мардалагъа эмда жорукълагъа келиширча этиуню юсюнден баргъанды
Бек алгъа КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Анзор Езаов сёлешгенди. Ол Бир къырал экзаменни баш кесегини эсеплери бла шагъырей этгенди. Сынаула белгиленнген низамда, бир тюрлю технология бузукълукъла болмай ётгендиле.
Санитар-эпидемиология эмда информация къоркъуусузлукъ сакъланнганды: экзаменле баргъан пунктла керекли технология оборудование, антисептикле, къапла бла жалчытылыннгандыла, социал узакълыкъ да къуралгъанды, отоулагъа дайым дезинфекция этилгенди, медикле да кёз-къулакъ болгъанлай тургъандыла. Чакъырылгъан специалистле барысы да алгъындан окъуна COVID-19 тестледен ётгендиле.
 27 пунктда ЕГЭ-ни 10778 окъуучу бергенди. 408 адам, саулукълары осал болуп, экзаменлени ахырына жетдиралмагъандыла. Артда ала резерв кюнледе эмда къошакъ кезиуде сынауладан ётерикдиле. Бюгюнлюкде  географиядан, литературадан, информатикадан бла ИКТ-дан, орус тилден, математикадан профиль даражада, тарыхдан, физикадан, химиядан, обществознаниядан балла белгили болгъандыла.
Андан сора Михаил Надежин сёлешгенди. Ол профильли ведомствола аралы комиссияла, надзор эмда профилактика ишле бардыргъанда, отдан сакъланыуну излемлерине къаллай бузукълукъла этилгенлерин ачыкълагъанларыны юсюнден билдиргенди.
Сёз регионну билим бериу махкемелерин жангы окъуу жылгъа  хазырлауну юсюнден баргъанда, Россей Федерацияны баш санитар врачыны бегими бла окъуу юйлени, социал инфраструктураны объектлерини жангы коронавирус инфекция жайылгъан кезиуде ишлеулерини санитар-эпидемиология жорукълары къабыл кёрюннгенлери эсгертилгенди. Ала 2021 жылны 1 январына дери сакъланырыкъдыла. Алагъа кёре термометрия ётдюрюллюкдю, бир жолгъа кёп адам жыйылгъан ишлени бардырыргъа эркин этиллик тюйюлдю, жукъгъан ауруугъа къажау къошакъ мадарла этилликдиле, хар классха энчи окъуу кабинет бёлюнюрюкдю, окъуучуланы араларында байламлыкъланы не къадар аз этер ючюн дерслени бардырыу сагъатлары да тюрлендирилликди.
«Билим бериу» эмда «Демография» миллет проектледе, «КъМР-де билим бериуню айнытыу» эмда «Доступная среда» къырал программалада белгиленнген мадарла этиледиле. Сёз ючюн, 3 жыл толмагъан 940 балачыкъгъа 21 ясли блокну къурулушу бошалгъанды эмда аланы хайырланыргъа берирге эркинлик алыннганды, 18 школ спорт залгъа ремонт этиле турады, битеулю билим берген 42 организацияны ырысхы-техника къолайлары игиленедиле. Жангыртыу «Точка роста» араланы къурау бла бардырылады. Нальчикде 33-чю номерли орта школну мурдорунда сабийлеге цифралы билим бериуню «IT-куб» арасы къуралып бошала турады. 3-чю номерли энчи коррекциялы интернат школда ырысхы-техника амалла жангыртыладыла, отоуларына ремонт этиле турады.
Школчуланы хакъсыз окъуу китапла эмда пособияла бла жалчытыу жаны бла иш да андан ары бардырылады. Анга деп быйыл республикалы бюджетден 46,5 миллион сом бёлюннгенди. Аны бла бирге жууукъ заманда тамамларгъа керек болгъан жумушла да аз тюйюлдюле.
КъМР-ни Башчысы республиканы власть органларына окъуу юйле 1 сентябрьге толусунлай хазыр болур ючюн, къалгъан заманны ичинде битеу белгиленнген жумушланы тындырыргъа керек болгъанын къаты эсгертгенди. «Бюгюнлюкде андан магъаналы ишибиз жокъду, аны себепли биз аны 100 процентге толтурургъа керекбиз. Мында контрольну да бошларгъа арталлыда жарарыкъ тюйюлдю»,-деп чертгенди Казбек Коков.
Тюбешиуню кезиуюнде башланнган классланы окъуучуларын исси аш-азыкъ бла хакъсыз жалчытыугъа энчи эс бурулгъанды.
Кенгешде дагъыда Жирослан Пагов, республиканы муниципалитетлерини башчылары да сёлешгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: