Бюгюннгю излемлеге келишдире

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Къоркъуусузлу эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни хайыры бла  Дейское - Тёбен Курп жолну Шимал Осетияны чегине дери жетген тёрткилометрлик кесегинде тынгылы ремонт ишле андан ары бардырыладыла. Бу кюнледе подряд организацияны специалистлери анда Акъбаш арыкъны башха жанына баргъан кёпюрню балкаларын орната турадыла. Ары дери уа жолну къырып, мурдорун жарашдырып, эки къатлы асфальт жайгъандыла.
Ишле графикден алгъа окъуна барадыла, министерствону эмда заказчикни адамлары анда не этилгенине эмда къаллай материалла хайырланылгъанына  кюн сайын жерине барып къарайдыла.
 

 

Бизни корр.
Поделиться: