Бюгюннгю излемлеге келишдире

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Къоркъуусузлу эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни хайыры бла  Дейское - Тёбен Курп жолну Шимал Осетияны чегине дери жетген тёрткилометрлик кесегинде тынгылы ремонт ишле андан ары бардырыладыла. Бу кюнледе подряд организацияны специалистлери анда Акъбаш арыкъны башха жанына баргъан кёпюрню балкаларын орната турадыла. Ары дери уа жолну къырып, мурдорун жарашдырып, эки къатлы асфальт жайгъандыла.
Ишле графикден алгъа окъуна барадыла, министерствону эмда заказчикни адамлары анда не этилгенине эмда къаллай материалла хайырланылгъанына  кюн сайын жерине барып къарайдыла.
 

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.