Шимал-Кавказ федерал округну субъектлерини социал-экономика айныу онгларын сюзгендиле

Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъында Шимал-Кавказ федерал округну субъектлерини социал-экономика айныу вопрослары жаны бла кенгеш бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Сбербанкны президенти, правленини председатели Герман Греф, СКФО-ну регионларыны таматалары къатышхандыла.
Кенгешни аллында Юрий Чайка округда социал-экономика тохташыулукъну жалчытыу бла байламлы магъаналы борчланы толтурууда, ол санда пандемияны кезиуюнде да, болушлукъ этгенлери ючюн Герман Грефге эм Сбербанкны коллективине ыразылыгъын билдиргенди.
«Толтуруучу властьны федерал эм регион органлары Сбербанк бла къысха байламлыкъда ишлегенлери къырал оноучуну жангы коронавирус инфекция чыгъаргъан тапсыз болумладан къутулуу жаны бла буйрукъларын тийишлисича тамамларгъа онг бергенди. Бюгюнлюкде, чеклеу амалла женгиллендирилгенде, биринчи борчлагъа экономиканы айнытыу, аны мурдору болгъан гитче эм орта бизнесни субъектлерин ишлерине къайтарыу саналады.
Пандемияны кезиуюнде официал халлы регистрация этилген ишсизлени саны кёбейгенди. Ишсизликни азайтыр ючюн амалла къураргъа, аланы жашаугъа кийирирге керекди, ол да экономиканы теркирек тохташыууна себеплик этерикди. Андан сора да, жамауатны кёлюн кётюрюрча болумланы жарашдырыугъа социал бёлюмню айнытыу да саналады», - деп чертгенди полпред.
Ол айтханнга кёре, округну хар субъектинде аллай жумуш бардырылады, аны жашаугъа кийириуге миллет проектлени ишлегенлери болушлукъду. Бу ишде Сбербанк кийирген эм бардыргъан проектле магъаналы себеплик этерге тийишлидиле.
«Пандемияны болумларын кетерип, къысха заманны ичинде социал бёлюмню эм экономиканы айныуун жалчытыуда ахшы эсеплеге жаланда бирлешип ишлеу келтирлигине толу ийнанама», - деп белгилегенди Юрий Чайка.
Кесини жанындан Сбербанкны президенти, правленини председатели Герман Греф коронавирусну болумларын кетериуде банк СКФО-ну регионларыны властьлары бла байламлыкъда тийишлисича ишлерча онгла къурауда башламчылыгъы ючюн Юрий Чайкагъа ыразылыгъын билдиргенди. Герман Греф экономиканы аслам бёлюмлеринде цифралы сервислени кийириу бла байламлы уллу проектлени бардырыуда банкны жетишимли байламлыкъла сынауу болгъанын белгилегенди.
Банк СКФО-ну регионларына тийрелени цифровизациялау жаны бла жангы проектлерин хайырланыугъа берирге излейди: жалгъан интеллектни хайырланып кёрюмдюлени белгилерча платформаны, билим бериу платформаны эм безналичный инфраструктураны кийириуню жангы кесеклерин.
Тюбешиуде пандемияны кезиуюнде бизнесге эм СКФО-ну халкъына болушлукъну, «Безналичные республики» проектни кезиуле аралы эсеплерин бла айныуун, школ цифралы платформада окъутууда башламчылыкъланы, бизнесни бла властьланы жалгъан интеллектни хайырланыуларыны жангы онгларын сюзгендиле.

Поделиться: