Казбек Коков Прохладныйде спорт-саулукъландырыу араны къууанчлы ачылыууна къатышханды

Тюнене Прохладный шахарда «Олимп» спорт-саулукъландырыу комплекс хайырланыргъа берилгенди. Аны къууанчлы ачылыууна Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, КъМР-ни Правительствосуну келечилери, районланы бла шахарланы таматалары къатышхандыла.  
Казбек Коков  прохладначыланы бу магъаналы иш бла алгъышлагъанды, алагъа кийик саулукъ тежегенди, арада ишлериклеге бла ары жюрюрюклеге уа урунууда жетишимли, саулукълары чыныгъыулу, профессионал жаны бла бийик даражалы, спортда хорламлы болурларын сюйгенин билдиргенди. Жангы коронавирус инфекцияны хатасындан бу объектни ачылыу болжалы созулгъанын айтып, республиканы оноучусу бюгюнлюкде регионда санитар-эпидемиология болум игиленнгенин, энди Къабарты-Малкъар  бу ауруу бла байламлы салыннган чеклени кетериуню ючюнчю кезиуюне кёчгенин да эсгертгенди.
-Бу къуру Прохладныйге угъай, битеу республикагъа да магъаналы ишди. Мында кёп республикалы эмда регионла аралы эришиуле ётериклерине ишексизме. Арагъа жюрюген фахмулу жашчыкъла бла къызчыкъла чемпионла болгъан прохладначыланы санына къошуллукъларына ийнанама. Бек башы – жаш тёлю, Прохладныйде жашагъанла айнырыкъдыла, саулукъларын кючлендирликдиле,-деп чертгенди КъМР-ни Башчысы.
Прохладныйде спорт-саулукъландырыу араны къурулушу 2010 жылда «Россей Федерацияда 2006-2015 жыллада физкультураны бла спортну айнытыуну» федерал программасына кёре башланнган эди. Артда, бюджетден ахча келмей, къурулуш ишлени тохтатыргъа тюшгенди. 2019 жылда КъМР-ни республикалы бюджетинден объектни ахырына жетдирирге 50,2 миллион сом бёлюннгенди.
Спорт араны битеу жери 5,5 минг квадрат метрден асламды. Анга тутушуу, бокс, аэробика, спорт оюнла бла кюреширча отоула, тренажёр зал, жюзюучю бассейн киредиле, 400 адам олтурурча да жерле бардыла.

Поделиться: