Ал жанында – коронавирус бла байламлы хал, миллет проектле эмда жер-жерли бюджетле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене республиканы муниципал районларыны бла шахар округларыны администрацияларыны башчылары бла видеоконференция халда кенгеш  бардыргъанды. Анга КъМР-ни премьер-министри  Мусукланы Алий,  аны биринчи орунбасары Мурат Керефов, орунбасары Муаед Кунижев, финансла министр Елена Лисун къатышхандыла.
Ушакъны кезиуюнде Къабарты-Малкъарда коронавирусну жайылыуу шёндю  не халда болгъанына, миллет проектледе белгиленнген ишле районлада бла шахарлада къалай тындырылгъанларына эмда жер-жерли бюджетле 2020 жылны биринчи жарымында къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.  
КъМР-ни Башчысы регионда коронавирусдан ауругъанланы саны азая баргъанын айырып айтханды. Ахыр сутканы ичинде COVID-19 жукъгъанлагъа 45 адам къошулгъанды, 84-сю уа сау болгъанды. Бу ауруудан къутулгъанланы саны аллай битеу саусузланы 80 процентин тутадыла. Госпитальлада 1001 адам жатады,  реанимациялада уа - 43. Озгъан ыйыкъда 300-ден аслам адам больницаладан чыкъгъандыла, оноуландан ИВЛ аппаратла кетерилгендиле.  Ауруп больницалагъа тюшгенлени саны 15,2 процентге, къыйын  халда келтирилгенлени уа - 4,7 процентге, ёпкелерине уллу хата жетгенлени саны да 60 процентге дери азайгъандыла.
-Халны тюзеле баргъаны игиди, ол бизге кёп ишлеге чек салыуну кетериуню экинчи кезиуюне кёчерге онг бергенди… Экономикада да иги жанына тюрлениуле эсленедиле. Республикада жашагъанладан кёплери ишге чыкъгъандыла, тюкенле, паркла, музейле, библиотекала да ачылгъандыла,-деп чертгенди Коков.
Аны бла бирге, деп къошханды республиканы оноучусу, коронавирус бла байламлы хал толусунлай тюзелип къалмагъанды. Аны бла байламлы ауруула, къоркъуула да кетмегендиле. «Бир-бир къыраллада ол жангыдан жайылып башланнганын, алагъа жангыдан чекле салыргъа тюшгенин сиз кесигиз да кёре болурсуз. Халкъ, бир-бир желеде уа организацияла, учреждениялада да,  уллу кёллюлюк этип, къоркъуусузлукъну мадарларына эс бурмай, ауруу жангыдан келирча этгендиле. Болумну ол халгъа жетдирирге арталлыда жарарыкъ тюйюлдю»,-дегенди ол.
Казбек Коков  администрацияланы башчыларына вирусну жайылыуун тыяр мадарланы селейтмезге, санитар-эпидемиология къоркъуусузлукъну мардаларын бузмазгъа,  халкъгъа хапар билдирип турууну, ангылатыу ишни да андан ары бардырыргъа чакъыргъанды.
Андан сора КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий   миллет проектледе белгиленнген ишле муниципалитетледе къалай тамамланнганларыны, бёлюннген ахча къалай къоратылгъаныны юсюнден билдиргенди. Ол белгилегенича, муниципал келишимле этиу жаны бла иш андан ары бардырылады. Бюгюнлюкде 159 белгиленнген келишимден 155-си къабыл этилгенди.
Регионну оноучусу жууаплы ведомстволаны бла муниципалитетлени башчыларына ишни селейтмезге, миллет проектледе кёргюзтюлген битеу борчла толтурулур ючюн къолдан келгенни аямазгъа кереклисин къаты эсгертгенди.
КъМР-ни финансла министри Елена Лисун а, жер-жерли бюджетле быйылны январь-июнь айларында къалай толтурулгъанларыны юсюнден билдире, толу болмагъан шартла бла шагъырейлендиргенди. Ол белгилегенича, жылны биринчи жарымыны эсеплерине коронавирусну жайылгъаны да тюзетиуле кийиргенди. Алайды да, быйылны 6 айында жер-жерли бюджетле  дефицит бла толтурулгъандыла. Ол  195,6 миллион сомну тутханды. Файдала былтырдан 12,8 процентге аслам тюшгендиле. Аны бла бирге битеу  муниципал районлада бла шахар округлада кеси файдалары азая барадыла. Налогладан тышында тюшген файдала былтырдан эсе аздыла.
Кенгешде ЕГЭ-ни къуралыулу ётдюрюуге, регионну ичер суу бла жалчытыугъа, зыбыр къалгъан-къулгъанланы кетериуге, суу кётюрюлюуге эмда от тюшюуге къажау мадарла этиуге энчи эс бурулгъанды.

 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы
Поделиться: