Шахар орамладан ауурлукъ азайтылырча

Къыралны шахарларыны бла эллерини асламысында темир жолланы юсю бла машинала ётген жерледе (переездледе) пробкала къураладыла. Аны сылтауу кёпдю - шахарны планы жангы болумгъа келишмегени, бюгюннгю технологияла хайырламагъанлары эм башхала. Тийишли логистика болмагъаны ючюн Нальчикде да ол уллу проблемаладан бириди.
Алай бла бир-бирледе Къабарты, Идаров, Калининград орамлада переездлени кюннге 20 кереге жууукъ жабаргъа тюшеди. Аны хатасындан водительле жолгъа эки сагъат бла жарымны артыкъ къоратадыла.
Аны бла байламлы Къабарты-Малкъарны Транспорт эм жол мюлк министерствосу, Шимал Кавказны темир жолларыны службасы бла келишип, ауур жюклени бир жолгъа 30-40 вагон бла кече теркирек ташырча оноу этгенди. Андан сора да, коронавирус ауруу жайылыргъа къоркъуулу кезиуде электропоездлени орунуна автобусла жюрюгенлери ахшы себеплик болгъанды.
Саулай айтханда, бюгюнлюкде шахарда переездле кюннге эки-юч кереден кёп жабылмайдыла. Мындан арысында да бу жаны бла болумну игилендирирча ишле этилликдиле, ол санда бир суткагъа аны 90 процентге азайтырча план барды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: