Кредитлери болгъанлагъа эс тапдырыу

Быйыл 20 мартдан башлап 17 июньнга дери КъМР-де гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенле банклагъа кредит каникулла алыр умут бла 421 заявка бергендиле. Аладан 364 (86%) дурус кёрюлгенди, 42-си артха къайтарылгъанды, къалгъанлары уа сюзюудедиле, деп билдиргендиле РФ-ни Ара банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.
Дагъыда предпринимательле алгъын алгъан кредитлерини къайтарыр болжалын тюрлендириу жаны бла 253 заявление бергендиле. Финанс учреждениялада аладан 156-сын тийишлисича кёргендиле, артха уа 81-ин къайтаргъандыла. Аны сылтауу предпринимательлени ишлери пандемиядан бютюн бек уллу хата кёрген сфералагъа кирмегениди.
Тийишли закон ишлеп башлагъаны бла кредит каникулла алыргъа излеген адамладан да аслам (664) заявление берилгенди. Банкла аладан 54 процентин дурус кёргендиле, 34 процентин а артха къайтаргъандыла. Кредитлерини къайтарыр болжалын созаргъа умут этгенлерин а 6397 инсан билдиргендиле. Аладан да 55 процентине аллай онг берилгенди. Заявленияланы артха къайтарыуну сылтауу уа асламысында (кредит бла берилген) ахчаны ёлчеми закон бла белгиленнген мардадан озгъаны бла байламлыды. «Анда айтылгъаныча, тюшюрген файдаларыны орта ёлчеми былтыр бу кезиуде аны аллай ёлчеминден ючден бирине азайгъанла тийишлидиле кредит каникуллагъа. Анга шагъатлыкъгъа налог службадан справка неда урунуу биржада эсепге тургъанны юсюнден къагъыт алып кёргюзтюрге боллукъду. Алай къаллай документ керек боллугъун кредит берген учреждениягъа барып сорса игиди. Дагъыда бир магъаналы излем барды – каникулла алыргъа сюйген адамны кредитини ёлчеми РФ-ни Правительствосу тохташдыргъандан уллу болмазгъа керекди», - дегенди банкны бёлюмюню башчысыны орунбасары Аслан Калов.
Эсге сала айтсакъ, каникулла алыргъа эркинлик берген «потребитель» кредитни ёлчеми 250 минг сом бла чекленеди. Кредит карталадан тешилген ахчаны мардасы – 100, автомашина сатып алыргъа берилген ахча уа 600 мингишер сомду. Ипотеканы юсюнден айтханда, аны ёлчеми регионнга кёре болады, Къабарты-Малкъарда эки миллион сом бла чекленеди.
Дагъыда энчи предпринимательни абериге жояргъа деп кредитлери бар эсе, сагъынылгъан амалны хайырланырча, аны ёлчеми 300 минг сомдан артыкъ болмазгъа керекди. Алай ишлери пандемиядан бек хата кёрген бёлюмле бла байламлы эсе уа, анга бу жаны бла башха онгла да бардыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: