Энергетикле черекле кётюрюлюрлерине хазырдыла

Черекле кётюрюлюр кезиуде энергокюч бла жалчытхан объектлеге хата жетмезча аланы энчи контрольда тутаргъа керек болады. Бютюнда бек суу басаргъа эм ырхыла келирге къоркъуулу жерледе. Аны бла байламлы «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» компанияда энчи комиссия электрокюч ызла бузулмазча, подстанцияла эм башха объектлеге да тийишли халда ишлерча комплекс халда профилактика бардырады.
МЧС бла Росгидрометцентрни прогнозларына кёре быйыл июль бла август айла ырхыла келирге къоркъуулу кезиу боллукъду. Кюн иссиде таулада къар, буз да къыстау эрийди эм анга къаты жауунла да къошуладыла. Сёз ючюн, быйыл июньда мардасандын кёп жаугъаны ючюн кёп участоклада черек жагъала оюлгъандыла.
Бюгюнлюкде хата жетерик объектлеге Черек эм Чегем сууланы юсю бла баргъан ток ызла саналадыла. Аны бла бирге башха къоркъуулу жерле да кёпдюле. Кёп болмай аланы тогъузусунда «Каббалкэнерго» компанияны келечилери ток баргъан ызланы мурдорларын кючлегендиле, ол санда Бахсан сууда да тёртюсюн.
Специалистле череклени эм башха суу объектлени къаты бла жууукъ баргъан 35 – 110кВ ток ызланы терк-терк тинтедиле. Аслам эс бютюнда оператив эм ремонт къауумланы ишине бурулады. Аны байламлы специалистле тематикалы жараула бардырадыла, энчи техниканы хазырлайдыла эм башха жумушланы тамамлайдыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: