Республиканы Айырыу комиссиясына алгъыш сёзле эмда жюрек ыразылыкъ

Казбек Коков тюнене КъМР-ни Айырыу комиссиясыны таматасы Вячеслав Гешев бла тюбешгенди. Къабарты-Малкъарны Башчысы регион Избиркомну таматаларын бла коллективин бу ведомство къуралгъанлы 25 жыл толгъаны бла алгъышлагъанды, республиканы айырыу системасына уллу къыйын салгъанлары ючюн ыспас этип, кийик саулукълу болурларын, ишлеринде бютюн бийик жетишимлеге жетерлерин сюйгенин билдиргенди.
Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясына тюзетиуле кийириу жаны бла къол кётюрюу Къабарты-Малкъарны жеринде къуралыулу эмда бийик даражада ётгенин айырып айтханды. Участка айырыу комиссиялагъа, къол кётюрюуню къурагъанлагъа бла сайлаула къалай ётгенлерине къарагъанлагъа санитар-эпидемиология къоркъуусузлукъну жалчытханлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди.
Къол кётюрюу беш кюнню баргъанды. Аны къураугъа 13 жер-жерли айырыу участкада эмда 355 участкалы айырыу комиссияда юч мингнге жууукъ адам, 1300 къараучу, ол санда басма органланы келечилери бла волонтёрла, къатышхандыла.
Къабарты-Малкъар Республиканы Айырыу комиссиясы 1995 жылда 6 июльда КъМР-ни Президентини Указы эмда КъМР-ни Парламентини бегими бла къуралгъанды. 25 жылны ичинде ведомство республиканы жеринде 700-ден аслам айырыу кампанияны къуралыулу бардыргъанды. Аладан 14-сю федерал магъаналы болгъанды, бири да – битеуроссей къол кётюрюу – шёндюгю Россейни тарыхында биринчи кере ётгенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: