Жолну тап халгъа келтиредиле

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.
Проектни чеклеринде бизни республикада жолланы быйыл битеу да 95 километр кесегинде мадар этилликди. Сёз ючюн, бу кюнледе Терк районда подряд организацияны келечилери «Прохладный – Эльхотово» жолну жангыртыу бла кюреше турадыла.
Ала аны Дейское элни ичи бла баргъан 5,2 километр участкасында эски асфальтны къырып кетередиле, мурдорун жарашдырадыла, жолну жанларын темир-бетон эмда ташладан толу аула бла кючлейдиле. Аны бошагъанларындан сора светофорла эмда чыракъла орнатырыкъдыла. КъМР-ни Жол мюлк управлениясында айтханларына кёре, ишле быйыл октябрьни ахырына дери бошаллыкъдыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: