Сабанчылагъа – аслам трактор

Къабарты-Малкъарны эл мюлкюнде уруннганла быйыл биринчи кварталда паркларын 61 тракторгъа кёбейтгендиле. Аладан 24-сю жангыладыла, ол санда жети трактор бла мирзеу ургъан бир комбайн лизингге алыннгандыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.
Бюгюнлюкде республиканы агропромышленный комплексинде 4019 трактор, 543 комбайн, 1153 сабан агъач, 39 мал аш хазырлагъан, 110 чалгъан, 879 урлукъ салгъан техника эм 1066 культиватор бардыла.
Анга кёре, орта эсеп бла алып айтханда, кезиулю сабан ишлени бардырыргъа техника 95 процентге жетеди.

Бизни корр.
Поделиться: