Сабанчылагъа – аслам трактор

Къабарты-Малкъарны эл мюлкюнде уруннганла быйыл биринчи кварталда паркларын 61 тракторгъа кёбейтгендиле. Аладан 24-сю жангыладыла, ол санда жети трактор бла мирзеу ургъан бир комбайн лизингге алыннгандыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.
Бюгюнлюкде республиканы агропромышленный комплексинде 4019 трактор, 543 комбайн, 1153 сабан агъач, 39 мал аш хазырлагъан, 110 чалгъан, 879 урлукъ салгъан техника эм 1066 культиватор бардыла.
Анга кёре, орта эсеп бла алып айтханда, кезиулю сабан ишлени бардырыргъа техника 95 процентге жетеди.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:58

«ЭЛЬБРУС» КУРОРТНУ КЪЫШ КЕЗИУГЕ ХАЗЫРЛЫГЪЫНА КЪАРАГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды.

07.12.2021 - 09:57

БАШ БОРЧ-АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУДЮ Главные вкладки

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

07.12.2021 - 09:56

ЭСКИ ЮЙЛЕДЕН ЖАНГЫ ФАТАРЛАГЪА

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

06.12.2021 - 09:30

Назмуланы ана тилде шатык окъугъанлары бла къууандыргъандыла

Акъылман Кязимни назмуларын сюймеген, аланы терен магъаналарын сезмеген халкъыбызда хазна адам болмаз.

06.12.2021 - 09:30

Хайырланыучу эм ипотека ёнкючлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда быйыл тогъуз айгъа  34 миллиард сом ёнкюч берилгенди. Аны асламысы хайырланыучу эм ипотека кредитлеге жетеди.