Россейни Президенти Владимир Путинни къыралыбызны инсанларына коронавирус бла байламлы ч а къ ы р ы у у

Багъалы шуёхла! Россейни хурметли жамауаты!
Россейде ишчиге саналмагъан ыйыкъ бошала турады. Алай врачла, медицина учрежденияланы къалгъан ишчилери да кече-кюн демей урунадыла. Алагъа бюгюнлюкде артыкъда къыйынды. Ала больницалада, инфекция бёлюмледе, битеу багъыу махкемеледе эпидемиягъа къажау къаты кюреш бардырадыла, адамланы багъадыла, ёлюмден къутхарадыла, аурууну жолун кеседиле. Алагъа жюрегимден этген ыспас сёзлеге битеу къыралны инсанлары къошуллукъларына бир ишеклигим жокъду.
Къыралны бла жамауатны жашау магъаналы жумушларын жалчытхан башха бёлюмледе ишлегенле да кеслерини борчларын бет жарыкълы толтурадыла. Алагъа эмда сизни барыгъызгъа да жюрек ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Сёзсюз, волонтёрлагъа, кеслери ыразылыкълары бла башхалагъа болушургъа талпыннган, жандауурлукъ эте билген адамлагъа, жукъгъан аурууну тохтатыр ючюн кюрешде энчи жууаплылыкъларын сезген, властьланы бла врачланы айтханларындан таймагъан, алай бла жууукъларыны бла ахлуларыны саулукъларына, тёгерекдегилени къоркъуусузлукъларына къайгъыргъан инсанланы барысына да сау болугъуз дейме.
Саулай къыралда солуу ыйыкъ, битеу регионлада юйден чыкъмауну низамы тохташдырылгъанларыны хайырындан власть органлагъа керекли кючню жыйышдырыргъа, алгъадан окъуна мадарла этерге, ауруугъа къажау кюреш не къадар къыйматлы болур ючюн, кесибизни, башха къыралланы да бек иги сынауларын хайырланып, саулукъ сакълауну битеу онгларын кючлендирирге онг чыкъгъанды. Бек магъаналыгъа нени санайма: саулай алып айтханда, тамата тёлюбюзню уллу къоркъуудан сакъларгъа, сабий садлада, школлада, вузлада, башха окъуу юйледе эпидемияны кенг жайылыуун тыяргъа алыкъа къолубуздан келеди.
Айхай да, мындан ары уа не боллукъду, къаллай оноула этилликдиле деген соруула чыкъмай къалмайдыла. Чертип айтама: оноула эте туруп, къоркъуу алыкъа сакъланнганын ангыларгъа керекбиз. Вирусолог специалистлени айтханларына кёре, эпидемияны бек къыйын кезиуюнден алыкъа къутулмагъанбыз, ол санда бизни къыралда да. Аны бла байламлы мен солуу кюнлени айны ахырына – 30 апрельге – дери созаргъа оноу этгенме. Ишчилени саны, аланы хакълары да сакъланырыкъларын айырып айтама.
Аны бла бирге хал тюрлене барады, районлада, муниципалитетледе окъуна ол башха-башхады. Къыралыбыз деменгилиди, тюрлю-тюрлю жерледе халкъны саны бирча тюйюлдю. Федерацияны бир-бир субъектлеринде, ол санда Москвада да, коронавирус адамлагъа бек уллу къоркъуу салады. Алада, федерал эм шахар властьла къаты мадарла этгенлерине да къарамай, халны игиге айландырыргъа къолдан келмегенди. Насыпха, алыкъа бир ауругъан да чыкъмагъан регионла да бардыла, жарсыугъа, ала азаядыла. Аны себепли бир-бир жерледе бек къаты мадарла сакъланыргъа керекдиле, башхалада уа, хазырлыкъны да селейтмей, тийрелени болумларына кёре оноу этилсе да тамамды.
Аны бла байламлы Федерацияны субъектлерине, аланы башчыларына да мени Указыма тийишлиликде къошакъ полномочияла берилликдиле. Бу ыйыкъны ахырына дери ала аланы жерлерине келиширик, адамларыны саулукъларына бла къоркъуусузлукъларына эмда экономиканы бла баш магъаналы инфраструктураны тутхучлу айныуларына тап келлик амалланы белгилерге борчлудула. Энтта къайтарып айтама, регионла кеслери асламысында керти халны эсге алыу бла оноу этерикдиле: Россейни Президентини Указына кёре Федерацияны субъектлеринде неда аны энчи муниципалитетлеринде къаллай низам тохташдырыргъа, къаллай учрежденияла бла организацияла ишлерин тохтатырыкъларын, къайсылары уа ишлерин андан ары бардырлыкъларын да белгилерикдиле, инсанланы къоркъуусузлукъларын жалчытыуну жорукъларын бузмай.
Дагъыда къошарыгъым: власть органла, производстволарын тохтатыргъа жарамагъан предприятияла, медицина учрежденияла, аптекала, бек керекли товарла сатхан тюкенле, жашау магъаналы жумушла толтургъан службала алгъынча ишлерикдиле. Системаны къурагъан предприятиялагъа, билим бериу, илму организациялагъа къошакъ халда чек салыргъа тюшген заманда регионла аны юсюнден оноуну федерал Правительство бла келишип алай чыгъарыргъа борчлудула.
Бюгюнлюкде властьны федерал, регион эмда муниципал органларыны араларында келишиулю ишлеуню магъанасы бек уллуду. Аны себепли мен федерал округлада толу эркинликли келечилериме регионлада не иш этилгенин, алада халны дайым кёз туураларында тутаргъа буюргъанма. Битеу шартла да Россей Федерацияны Правительствосунда коронавирусха къажау координация советге тюшерге, анда жарашдырылыргъа, сюзюлюрге эмда оноу этиле туруп эсге алыныргъа керекдиле.
Сёзсюз, регион властьла санитар-эпидемиология службала бла дайым байламлыкъда ишлерге, оноуларын ала бла келишдирирге тийишлидиле. Барысыны да бек баш сагъышлары Россейни инсанларын къоруулау, саулукъларын сакълау, къоркъуусузлукъларын кючлендириу болургъа керекди. Халны тюрлениуюне кёре къошакъ мадарла бла оноула этилликдиле. Амал болгъанлай, солуу кюнлени къысхартыргъа да боллукъбуз.
Дагъыда не айтыргъа, артыкъда бек не зат чертирге сюеме. Эпидемиягъа къажау мадарла эте, биз ишчи жерлени, адамларыбызны файдаларын да сакълау бек магъаналы иш болгъанын унутмазгъа керекбиз. Ол Правительствону, регионланы, бизнесни да баш бек уллу къайгъылары болурун излейме. Экономикабыз тутхучлу айныса, файдалы да болса, баш магъаналы борчларыбызны, ол санда саулукъ сакълауда белгиленнген жумушланы, толтурмай къоярыкъ тюйюлбюз.
Россейни хурметли инсанлары! Мындан ары да властьланы излемлерин, медиклени бла специалистлени эсгертиулерин сансыз этмезигизни, толтурлугъугъузну тилейме. Кесигизни бла жууукъ адамларыгъызны сакълагъыз. Бизни жууаплы бола билиуюбюз, бир бирге билеклик этиуюбюз бек магъаналы, бир-бир кезиуледе уа бек керекли окъуна  болгъанлай къаладыла. Бу ыйыкъны къысха кезиую окъуна кёргюзтюп турады: биз болумну ангыласакъ, не уллу къоркъууну да азайтыргъа къолубуздан келликди. Мындан ары да ма алай келишиулю, ышаннгылы мадарла этеригибизге, бек башы уа – аурууну онгламай къоймазлыгъыбызгъа ишексизме.
Тынгылагъаныгъыз ючюн сау болугъуз. Саулукълу болугъуз.

Поделиться: