Фермерни харкюндеги къайгъырыулары эм муратлары

Мусукаланы Зауурну юйюрю Прохладна  районда Учебное элде орналгъанлы жыйырмадан артыкъ жыл болады. Ол кеси Кёнделенде туугъанды, юй бийчеси Мадина да анданды. Жаш школдан сора бу элде техникумгъа механикге окъургъа киргенди. Аны тауусханындан сора жеринде къалгъанды.  Юй бийчеси  уа сагъынылгъан элде бухгалтер болуп ишлеп тургъанды, тёрт сют-товар фермада эсепни бардыргъанды.
Мусукалары малчылыкъ бла иги кесек заманны кюрешедиле. Элде анга бек иги онгла бардыла: жерлери эркин, хауасы да тийишли. Юйюр аллындан ишни эки-юч ийнекден башлагъанды. Артда таначыкъла алып, малладан да аз-аздан къоша, аланы санын иги да кёбейтгендиле.
Зауур юйюр ферма къурагъанлы уа бир беш-алты жыл бола болур. Жаш айтханнга кёре, Россельхозбанкда алыннган кредит да анга иги себеплик этгенди. «Ары дери да, кёп, аз болса да, сауулгъан малла тутуп тургъанбыз, бир талай заман алгъа уа КФХ ачаргъа оноу этгенбиз», - дейди ол.
«Бюгюнлюкде жаланда сауулгъан ийнекле тутабыз. Нек дегенде аладан игирек хайыр келеди. Бугъаланы этге багъыу бла уа хазна кюрешмегенбиз.  Алагъа заманынг кёп къорагъанлыкъгъа, файдасы доюн тюйюлдю. Ийнек а кесин да кечиндиреди, бизни да тутады», - деп ышарады Мадина.
Хар ийнек да бирча сютлю болмагъанын ким да биледи. Бирлери бу жаны бла осалыракъ болуучудула, башхалары уа – къумалыла – иелерин къууандырадыла. Мусукаланы юйюр фермаларында аланы асламысы бизни жерлерибизге иги келишген швицледиле, алай башха тюрлюлеринден да аз-маз барды.
-Былай алып айтханда, къызыл-къыр неда къара-мор бетли дегенча аллай породалы ийнекле бир жаны бла иги да сютлю болуучудула, алай ала  кеслерине игирек къарауну  излейдиле. Ал жыллада Ставрополь крайдан бир бек багъалы талай къумалы  сатып алгъан эдим. Не айтаса, сютлери бек кёп, алай нек эсе да бизни жерибизге тюзелалмай къалдыла, – дейди юйюр тамата.
Шёндю ийнеклени энчи аппарат бла сауадыла. Алай ишни башлагъанда уа, къол бла иги кесек заманны къыйналыргъа тюшгенди. «Аллай аппарат ийнекни желинин бузаргъа боллукъду деп эшитген эдим да, аны хайырланыргъа базынмай тургъанма.
Бир кере уа тенгими фермасында аллай зат кёреме. Ол кеси да хар энчилигин айтады манга, къоркъуу жокъду, дейди. Экинчи кюн барып тюкенден аллай бирин сатып алама. Кесинг ангылай болурса ары дери жыйырма ийнекни къол бла саууп тургъан адамгъа иш нечик женгил болгъанын», - деп хапарлайды  Зауур.

 

Поделиться: