Сууну магъаналылыгъыны юсюнден ушакъ

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.
Дерсде къатышхан сабийле жер башында эм уллу кёлле къайсылары болгъанын, таза суу къалай табылгъанын, аны аяулу хайырланыргъа кереклисин, черекледе орналгъан гидроэлектростанцияла экология жаны бла тазалы токну къалай чыгъаргъанларын билгендиле. Алай алагъа бегирекда сейирли уа лаборатория ишле кёрюннгендиле. Аланы сынамлы педагогла бардыргъандыла. Ызы бла сабийле билгенлерин викторинада туура этгендиле. Дерсге келгенлени барына да компанияны келечилери «Патчах къызы суу» деген китапла бергендиле.
Эсигизге сала айтсакъ, сууну кюнюн РусГидро хар жыл сайын жаз башында белгилейди. Аны чеклеринде регионланы барында да бу байлыкъны аяулу хайырланыугъа жораланнган тюрлю-тюрлю конкурсла, экология-жарыкъландырыу акцияла, дерсле, викторинала, энергообъектлеге экскурсияла бардырылыучудула.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: