Нэхъыжьхэм я нэIэ трагъэт

«Урысей зэкъуэт» политикэ партымрэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгу­хьэныгъэмрэ мурад ящIащ ветеранхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм исхэмрэ коронавирус узыфэм пэщIэты­нымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу­ну. Абы теухуауэ иджыблагъэ къэпсэлъащ «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм и секретарь Турчак Андрей.
- Дэ жыджэру дыдола­жьэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» жылагъуэ зэгухьэ­ныгъэм. Зэгухьэныгъэм и къудамэхэр Урысейм и щIыналъэ псоми щыIэщ икIи ветеранхэм я псэукIэм, я Iуэху зытетым ахэр зэпымыууэ щыгъуазэщ. Абы къыхэкIыу тфIэкъабылщ къэрал куэ­дыр нобэ зыгъэгузавэ коронавирусым зэгъусэу дыпэ­щIэувэныр, - къыхигъэщащ Турчак Андрей.
Партым и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым хэт, «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо зэгухьэ­ныгъэм и унафэщI Амельченковэ Ольгэ жиIащ я IуэхущIапIэм и резервым волонтёр мин 25-рэ зэриIэр.
- Ди къалэныр ветеранхэм зэпымыууэ дапыщIауэ щытынырщ - я узыншагъэм зыщыдгъэгъуэзэн, зыхуэныкъуэ дэIэпыкъуныгъэр зы­хуэдэр тщIэн щхьэкIэ, махуэм тIэу-щэ абыхэм я деж дыпсэлъэн хуейщ. Хущхъуэ, шхын яхуэхьын хуей хъумэ, ари къызэдгъэпэщыпхъэщ, - жиIащ къэпсэлъам.
Апхуэдэ лэжьыгъэр зэры­зэтраублэнум теухуауэ ­егъэ­джэныгъэ курс зэхагъэуващ. Волонтёрхэм абы зыщагъэгъуэзэфынущ, те­ле­фо­ным и гуэдзэну щы­­ты­нущи.
Апхуэдэуи къэпсэлъахэм къыхагъэщащ волонтёрхэр дохутырхэми щIэгъэкъуэн зэрахуэхъуфынур.
- Лэжьыгъэшхуэ къапэ­щылъщ медицинэм и лэжьакIуэхэм, сымаджэщ­хэмрэ поликлиникэхэмрэ цIы­ху куэд екIуэлIэнущи. Iуэхугъуэ щхьэхуэхэмкIэ абыхэм ядэIэпыкъуфынущ волонтёрхэр. Псалъэм папщIэ, поликлиникэм псалъэ цIыхухэм абыхэм телефонкIэ жэуап кърату бублэ хъунущ. Апхуэдэ Iуэху бгъэ­дыхьэкIэхэр сэбэп хъунущ медицинэм и лэжьакIуэм и къалэнхэр нэхъ мащIэ хуэ­щIынымкIэ, - дыщIигъуащ Турчак Андрей.
«Урысей зэкъуэтым» къыхилъхьащ чат мин 90 къы­зэригъэпэщыну, коронавирусым ехьэлIа Iуэхухэм цIыху­хэр щигъэгъуазэу. А лэ­жьыгъэр къызэрагъэ­пэщынущ щIыналъэхэм я гъэзэщIакIуэ комитетхэмрэ депутатхэмрэ. Къищы­нэмы­щIауэ, узыфэр зи ныбжь хэкIуэтахэмкIэ нэхъ шына­гъуэу зэрыщытыр къэ­лъытауэ, зи закъуэу псэу­хэм, жьы хъуахэм, ветеранхэм я деж махуэ къэс псэлъэнущ.
- Дэ цIыху мин 90 дохъу, муниципальнэ щIыналъэ­хэм депутат мини 180-м щIигъу щыдиIэщ. Партым хэт дэтхэнэри щыгъуазэщ я щIыпIэм гулъытэ хуэны­къуэу щыпсэухэр. ЖысIэнуращи, зи ныбжь хэкIуэтахэм псоми далъэIэсыну Iэмал диIэщ, - жиIащ Турчак Анд­рей. - Тыкуэнхэм телъ ерыс­къыр зэрырикъум, хущ­хъуэхэр аптекэхэм зэры­щIэлъым щIэх-щIэхыурэ ды­кIэлъыплъынущ, псом хуэ­мыдэу абыхэм я уасэхэр драмыгъэуеиным ди нэIэ тедгъэтынущ. Иджыпсту гулъы­тэ ин хуащI тыкуэнхэм ерыскъымрэ псом нэхърэ нэхъыщхьэу къэдгъэсэбэп хьэпшыпхэмрэ зэрырашалIэми.

«Урысей зэкъуэт» урысейпсо политикэ партым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: