Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытыуну жараулу мадарларын табаргъа кёлленип.

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республикада жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди. Аны юсюнден докладны КъМР-де МВД-ны УГИБДД-сыны башчысыны къуллугъун толтургъан Кучмезланы Дмитрий этгенди. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.
Республикада жоллада къоркъуусузлукъну жалчытыр мурат бла инспекция надзор полномочияларын къатыландырыугъа, жууаплы ведомствола бла байламлыкъланы кючлеуге энчи магъана береди. «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектде белгиленнген жумушланы тамамлар мурат бла уа «Жол мюлк», «Жол мюлкню айнытыуну битеулю мадарлары» эмда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» деген регион программала жарашдырылгъандыла.
Былтыр толтурулгъан мадарланы хайырындан авариялада ауушханланы санын 25 процентге, сабийле ачыгъан жол-транспорт болумланы уа 11,6 процентге азайтыргъа къолдан келгенди. Жолда жюрюуню жорукъларына бек уллу бузукълукъладан бирине аллына келген машинаны жолуна чыгъыу саналады. Былтыр а аллай авариялада жоюлгъанланы саны эки кереге азайтылгъанды.
Жылны аллындан бери ДТП-ла кёбейгенлерине, алада ачыгъанланы саны ёсгенине жарсыгъанды докладчы. Аны баш сылтауу - водительле жолда жюрюуню жорукъларын сакъламагъанларыды. Профилактика жумушланы кезиуюнде уа жылны аллындан бери жорукълагъа 100 минг бузукълукъ этилгени ачыкъланнганды. Аварияла бютюнда Урван эм Элбрус районлада кёбейгендиле.
Сёз бузукълукъла ючюн тазирлени тёлеуню юсюнден да баргъанды. Былтыр а казнагъа 385,7 миллион сом тюшгенди. Докладчы жолда жюрюуню эсепге алыу системаланы аварияла бютюнда кёп болгъан жерлеге кёчюрюрге кереклисине эс бургъанды. Аны билдиргенине кёре, ДТП-ланы асламын машинаны эки жылдан аз жюрютгенле этедиле. Ол а автошколлада окъутуу тийишли даражада бардырылмагъанына шагъатлыкъ этеди.
Жыйылыуда жолланы халлары да сюзюлгенди. Былтыр республикада хар тогъузунчу авария трассала излемлеге келишмегенлерини хатасындан болгъанды. Сёз светофорланы жангыртыуну, жолда къоркъуусузлукъну мадарларын ангылатыуну, профилактика жумушлагъа парламентарийлени къатышдырыуну юслеринден баргъанды. Былтыр а аварияланы профилактикасыны чеклеринде къырал инспекторла 187 рейд къурагъандыла.
Депутатланы докладчыгъа соруулары кёп эдиле. Татьяна Егорова акъыл этгенича, жолда жарсыулу болумланы асламы машинаны жюрютюу культура осал болгъаны бла байламлыдыла. Жорукъланы билмегенле асламдыла, аны себепли ёсюп келген тёлюню арасында ангылатыу ишни кючлерге тийишлиди.
Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетни башчысыны орунбасары Владимир Безгодько уа жолну жаяу ётген кезиуде кёпле сакъ болмагъанларыны, аны хатасындан а машинаны чархларыны тюбюне тюшгенлерини юсюнден айтханды.
Депутатла светофорланы жангыртыуну, пассажирлени жюрютген транспортда къоркъуусузлукъну, автошколлагъа лицензия бериуню, кече кийимледе отражательлени жюрютюуню эм алача башха магъаналы сорууланы да сюзгендиле.
Жыйылыуда этилген предложенияла жыйышдырылып, жууаплы органлагъа эсгертиуле къабыл кёрюлгендиле. Президиум аварияла аслам болгъан жерлени ачыкълап, алада надзорну кючлерге, жолда къоркъуусузлукъгъа чырмауланы кетерирге, пассажир транспортда халны, аланы водительлери этген административ бузукълукъланы энчи контрольгъа алыргъа, сабийлени жюрютгенде излемлени тамамларгъа кереклисин белгилегенди.
Жыйылыуда энтта федерал законланы проектлери сюзюлгендиле, башха регионладан депутатланы башламчылыкъларына къаралгъанды.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: