Командабыз финалгъа чыкъгъанды.

Воронежни «Согдиана» спорт-маданият арасында Россейни баскетболдан биринчилигини жарым финалыны экинчи кесеги ётдюрюлгенди. Анга Туладан, Вологдадан, Москвадан, Дондагъы Ростовдан 2005 эм андан сора жыллада туугъан къызланы командалары къатышхандыла.
Аланы араларында Къабарты-Малкъардан Нальчикни администрациясыны физкультура, спорт эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясыны баскетболдан экинчи номерли школуну къаууму да эришгенди. Командабыз, ахшы ойнап, финалгъа чыкгъанды, аны тамата тренер Осман Тхакахов хазырлагъанды. Биринчиликде эм иги баскетболчугъа Дарья Еремина саналгъанды, судьяла энчи команданы капитаны Екатерина Игошкинаны, Элина Блянихованы, Вероника Дмитриенкону белгилегендиле, деп билдиредиле шахарны администрациясыны пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: