Пенсия жыл саннга жетгенлеге къырал болушлукъ къалады

КъМР-ни Парламентини президиумуну быйыл кюз сессияда биринчи жыйылыуунда отузгъа жууукъ соруугъа къаралгъанды. Аны ача, спикер Татьяна Егорова жыйылыу къысха эсе да, аны кезиуюнде кёп магъаналы жумушланы толтурургъа белгиленнгенин чертгенди.
Кенгешде «Пенсия жыл саннга жетген инсанлагъа къырал болушлукъну юсюнден» законну проектин сюзгендиле. Аны «Единая Россия» политика партияны депутатлары хазырлагъандыла.  Фракцияны башчысы  Парламентни спикерини орунбасары Михаил Афашагов ангылатханыча, «КъМР-ни инсанларыны бир-бир къауумларына къырал социал болушлукъну юсюнден» республикалы законну чеклеринде  страховой пенсиягъа чыкъгъанда эр кишилеген 60, тиширыулагъа уа 55 жылда къыралны жанындан себеплик этиледи. Жангы документде уа ол эркинликле сакъланадыла. Ол сюзюлгенден сора Парламентни жыйылыуунда тинтилликди.
Депутатла «КъМР-де къырал граждан службаны Тизмесине тюзетиуле кийириуню юсюнден», «Жамауат экология надзорну юсюнден» республикалы закон кючюн тас этгенини юсюнден», «КъМР-де 2019 жылда пенсиягъа социальный доплатаны ёлчемин тохташдырыр муратда  пенсиячыгъа жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчемини юсюнден» эм башха законланы проектлерин да сюзгендиле.
Президиум «РФ-ни Граждан-процессуал кодексини 63-чю статьясына тюзетиуле кийириуню юсюнден»  Федерал законну проектин да тинтгендиле. Анда сюдню оноуун толтурууну низамы тохташдырылгъанды.  
Депутатла Парламентни кезиулю пленар жыйылыуун 27 сентябрьде бардырыргъа оноулашхандыла.
Кенгешде федерал законланы проектлерине, къыралны башха субъектлерини парламентлерини башламчылыкъларына да къаралгъанды.

 

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: