Командабызда – 37 майдал.

Кисловодск шахарда кикбоксингден Ставрополь крайны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Анга Россейни югундан 400-ден аслам спортчу къатышхандыла, ол санда Къабарты-Малкъардан да.
Бизни республикадан гёжефле, къызыу сермешледе, команда зачётда, ставропольчуладан бираз артха къалып, экинчи жерни алгъандыла. Ючюнчю жерге Шахты шахарны келечилери чыкъгъандыла. Бизникиле битеу да 37 майдал къытхандыла, аладан 19-су алтынладыла. Командабызны тренерле Зубер бла Хазрет Бецуковла, Къудайланы Алим бла Залим, Кучменланы Рустам, Анзор Сасиков хазырлагъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: