Iуащхьэмахуэ лъапэ ящыщщ щIымахуэ лъэхъэнэм зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр нэхъ тэмэму къызэзыгъэпэщ курортищым.

ТурСтат турист порталым къытридзащ щIымахуэ лъэхъэнэм зыгъэпсэхугъуэ махуэхэмрэ махуэш­хуэхэмрэ тэмэму къы­зэ­зыгъэпэщ IуэхущIапIэхэм я рейтингыр.
Абы ипкъ иткIэ япэ увыпIищыр яубыдащ Сочэ щыIэ Розэ Хутор, Къэбэрдей-Балъкъэрым хиубыдэ Iуащхьэмахуэ лъапэр, Москва областым и Дмитровскэ ­районым и курортхэм.
Рейтингыр зэхалъхьащ зыгъэпсэхуа­кIуэ­хэм зэрахэупщIыхьам кърикIуахэм япкъ иткIэ. ЗэупщIахэм ящыщу щIымахуэ зыгъэ­псэхупIэу къыхах: процент 24-м Розэ Хутор (Сочэ) курортыр, процент 19-м Iуащхьэ­махуэ лъапэ и курортыр, проценти 8-м ­Москва къалэм и Iэшэлъашэм щыIэ Дмит­ровскэ курортыр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: