Муратлары – эришиуге къатышыргъа эм хорларгъа.

Чегем «Гитче шахарланы бла эллени болумларын игилендириу» деген битеуроссей конкурсха къатышыргъа хазырланады. Анда хорлагъан 60 миллион сомгъа тийишли боллукъду. Аны ючюн шахарны архитектура жаны бла бетин тюрлендирирге керекди. Тийишли проектсиз а ол жумушну тамамларча тюйюлдю. Аны эсге алып, жер-жерли администрацияны келечилери Ярославльден «Ярус» проектни бардрыргъан къауумну чакъыргъандыла.
Конкурс «Жашау журт эм шахар болум» деген миллет поектни чеклеринде къуралгъанды. Аны муратышахарлада болумну не жаны бла да игилендирирча проектлени жашауда бардырыргъа болушургъады.

Поделиться: