Жылы алгъышлаула, ариу тежеуле.

Тёбен Чегемде жашагъан Къудайланы Ибрагимни къызы Хаулатха 90 жыл болгъанды. Аны элни администрациясыны башчысы Къонакъланы Илияс жокълап, туугъан кюню бла алгъышлагъанды, саулукъ тежегенди эмда энтта кёп жылланы ырахат жашау этерин сюйгенин билдиргенди, саугъа бла да къууандыргъанды. Ызы бла Къонакъ улу огъурлу ыннагъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни атындан жиберилген алгъышлау къагъытны да бергенди.
Тюбешиуню кезиуюнде кёпню кёрген эм сынагъан тиширыу озгъан заманланы эсгергенди, эс буруп тынгыларча хапар да айтханды.

Байтуугъанланы Исмайыл.
Поделиться: