Локияланы Жамболат Европаны чемпионатында тутушурукъду.

Билдиргенибизча, Новосибирск шахарда бардырылгъан грек-рим тутушуудан Олимпиаданы аллында Россейни чемпионатына башха-башха регионладан кючлю спортчула жыйылгъандыла. «Новосибирск Экоцентр» кёрмюч комплексде къуралгъан чемпионат, хорлагъанланы бла призёрланы белгилегенинден сора да, Токиода жайда боллукъ Олимпиадагъа барлыкъ къыралны миллет сборныйине тюшерге боллукъланы ачыкълайды.
Мында битеу да бирге он жыйымдыкъ саугъа ючюн эришгендиле, алтысы Олимпиада ауурлукъ категориялада. Аладан бири 60 килограммгъа дери къауум болгъанды, анда Элбрус районну олимпиада резервли Байзуллаланы Ю.К. атлы спорт школаны келечиси Локияланы Жамболат болгъанды. Ол чемпионатда Къабарты-Малкъар эм Мордовия (ол бусагъатда анда жашайды эм юйренеди) ючюн чыкъгъанды.
Жамболат кесин бек иги кёргюзтгенди, къаршчыларына бир амал этерге къоймагъанлай. Беш сермешде ол аланы барысына да жаланда бир балл алдыргъанды. Коми Республиканы, Шимал Осетия-Алания, Ямало-Ненец республикаланы келечилерин ол ахырсы бла да тепдирмей къойгъанча эди. Эсепле – 10:0, 9:0, 8:0 кеслери ючюн айтып турадыла. Локия улу финал жарымда Татарстандан спортчу Родион Саматов бла тюбешгенди, къыйын сермешде ол аны 3:1 эсеп бла онглагъанды.
Финалда Жамболатны къаршчысы Тверьден Артур Петросян болгъанды, ол 2019 жылда дунияны жаш тёлю биринчилигинде жезни алгъанды. Ол сермешге сейир бек уллу эди, нек дегенде Локия улуну къаршчысы жарым финалда Къалмукъдан сынамлы спортчу, Россейни бир ненча чемпионатыны алчысы, халкъла аралы эришиулени призёру, 2012 жылда Олимпиаданы жез саугъасыны иеси, спортну сыйлы устасы Мингиян Семёновну хорлагъанды. Бу жол бизни улан андан кючлю болалгъанды.
Биринчи урумда ол тёрт балл алгъанды, экинчиде, энтта да юч очко жыйып, жетишимин бегитгенди. Эсепде – 7:0 эмда Локия улу – Россейни чемпиону. Белгилерге тийишлиди, жашны бу бир бири ызындан экинчи жетишимиди – былтыр да ол чемпион даражаны алгъан эди, быйыл а аны къоруулагъанды.
Ол Локияланы Жамболатны Олимпиада оюнлагъа тюшеригине заявкачады. Алай Новосибирскде Россейни чемпионатындан 60 килограмм ауурлукъгъа дери къыралда бюгюнлюкге эм кючлю гёжефле – дунияны чемпионлары, былтыргъы эришиулени алчылары Степан Марянян бла Сергей Ермилин – эркин этилгендиле. Ала, Россейни жыйымдыкъ командасыны баш тренери Гоги Когуашвили билдиргенича, Токиогъа барыргъа тийишлиледиле.
Къалай-алай болса да, Жамболат жангыдан кесин кёргюзтгенди. Ол къыралны чемпионуча, 10 февральдан 16 февральгъа дери Европада чемпионатха къатышырыкъды. Аны энтта да алда, къаршчыларындача, башха халкъла аралы эришиулери, хазырланыу сборлары боллукъдула. Олимпиадагъа дери жарым жыл заман барды, хар зат болургъа боллукъду, аны себепли спорт хазырлыкъны тас этмезге эмда ахшы ишлерге тийишлиди. Бусагъатда уа Жамболатны эм аны юйретген Россейни сыйлы тренери Локияланы Юрийни новосибирск кюйюзде керти да ариу хорлам бла алгъышлайбыз.

Темирланы Анатолий.
Поделиться: