Жерлешибиз даражалы форумгъа къатышханды.

Кёп болмай Пятигорск шахарда Халкъ мюлкню эм къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) ючюнчю курсунда окъугъан Гузойланы Далхат Гайдарны «Россей эм дуния: Жангы онжыллыкъны излемлери» деген XI форумуна къатышханды. Бирде анга халкъла аралы магъаналыгъы ючюн «Орус Давос» деп да айтадыла, - деп билдириледи вузну пресс-службасындан.
Анда тюрлю-тюрлю къыралладан мингнге жууукъ эксперт, белгили алимле, бизнесменле экономиканы айнытыуну эмда жууукъ заманда тамамланыргъа керекли проблемаланы юслеринден сёлешедиле. Бу жол тюрлю-тюрлю вопросла бла байламлы сексенден аслам сессия бардырылгъанды. Аны чеклеринде власть органланы, илмуну, жамауат бёлюмлени келечилери бирге тюбеширге, байламлыкъда мадар излерге онг тапхандыла. Россейде туризмни айнытыугъа да аслам эс бурулгъанды, ол санда «Къонакъбайлыкъ индустрия: аны магъанасы эм къыйматлыгъы» деген тема бла байламлы кёп оюм айтылгъанды. Бу жаны бла атлары дуниягъа белгили курортлада иш къалай баргъаны бла да шагъырейлендиргендиле. Бюгюнлюкде анга жаш адамланы да тири къатышыргъа чакъыргъандыла.
-Къабарты-Малкъарда туризмни айнытыу экономикагъа эм политикагъа да хайырлыды. Ол себепден, эм биринчиден, бюгюнлюкде къонакъбайлыкъ этиу индустриягъа аслам эс бурургъа тийишлиди. Ол игилене баргъаны бла курортну да даражасы ёсерикди эмда солургъа сюйгенлени санына да къошуллукъду, - дейди Гузойланы Далхат.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: