Республикэм и IуэхущIапIэхэр «ЩхъуантIагъэм и тхьэмахуэ» дунейпсо зэхыхьэшхуэм хэтщ.

Иджыпсту Берлин щекIуэкI «ЩхъуантIагъэм и тхьэмахуэ-2020» дунейпсо гъэ­лъэгъуэныгъэм хэтщ Къэбэрдей-Балъ­-къэр Республикэм и агропромышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэ 11-рэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институту тIурэ.
«ЩхъуантIагъэм и тхьэмахуэм» и 85-нэ зэхуэсым хиубыдэу конференцхэр, мэкъу­мэш хозяйствэм пыщIа Iуэхухэм щы­тепсэлъыхь семинархэр къызэрагъэпэщ. Ар щIышылэм и 26-м нэсыху лэжьэнущ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: