Михаил Мишустин – Россейни равительствосуну Председатели.

Владимир Путин 16 январьда Михаил Мишустинни РФ-ни Правительствосуну Председателине салыуну юсюнден Указгъа къол салгъанды. Аны аллында кюн а Къырал Дума, Россейни таматасы кёргюзтген кандидатураны тынгылы сюзюп, аны кесине да тынгылап, Михаил Мишустинни премьер-министрге салыргъа ыразылыгъын бергенди. Ол оноу жанлы болуп 383 депутат къол кётюргендиле, ол кандидатура ючюн къажау сюелгенле чыкъмагъандыла, 41 депутат а арсарлы болгъанларын билдиргендиле.
РФ-ни Конституциясыны 112-чи статьясына тийишлиликде Россей Федерацияны правительствосуну председатели къуллугъуна салыннгандан сора бир ыйыкъдан кеч къалмай РФ-ни Президентине федерал толтуруучу власть органланы къурамыны юсюнден билдирирге керекди. Андан сора да, ол РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасарларына кандидатураланы да кёргюзтеди.
Михаил Мишустин жууукъ заманда Министрлени кабинетини жангы къаууму бла шагъырей этеригине сёз бергенди. Къырал Думада фракцияланы барысы бла да кенгешгенин да билдиргенди.
Тюнене уа жангы премьер-министр, ол къуллукъда ары дери ишлеген Дмитрий Медведев да Правительствону къаууму бла тюбешгендиле. Ахыргъы алгъыннгы къауумгъа ыразылыгъын билдиргенди, жангысына бла аны башчысына уа салыннган борчланы толтурууда жетишимли болурларын тежегенди. Министрлени кабинетини иши бек къыйынладан бириди. Нек дегенде анга жамауатдан артыкъда кёп тырман эмда дау эшитирге тюшеди, дегенди.
Мишустин а правительство бла эрттеден байламлы болгъанын, ол себепден аны къауумундагъыланы барысын да уста билгенин чертип айтханды. Президентни Указы бла алгъыннгы правительство алыкъа къуллугъунда къалгъанын эсгертип, ишлерин, алгъынча, тири бардырырын тилегенди.
Премьер консультацияладан, сюзюуледен эмда жангы къауум тохташдырылгъандан сора жангы тюбешиу бардырыргъа сёз бергенди. «Бюгюнлюкде бек башы – Президентни Федерал Жыйылыугъа Посланиясында салыннган борчланы толтурууду»,-дегенди.
Эсгертиу: Михаил Мишустиннге 53 жыл болады. Ол Москваны станкоинструментли институтун бошагъанды. Экономика илмуланы докторуду. 1992 жылдан бери оноучу къуллукълада ишлеп келеди. Налогла эм сборла жаны бла министрни орунбасары болгъанды, Жеринден тепдирилмеген объектлени кадастрыны федерал агентствосуна башчылыкъ этгенди, 2010 жылда уа Федерал налог службаны таматасына салыннганды.

Текуланы Хауа хазырлагъанды.
Поделиться: