Алтын халыла бла накъышлагъа жан сала.

Биринчи кере Мелюханланы Маратны къызы Феридени Хасанияны Маданият юйюнде бир къууанчлы жыйылыуда кёргенме. Бу алаша, назик къызчыкъ, университетни жетишимли бошап, искусстволаны 1-чи номерли сабий школуну Хасанияда филиалында ишлегенин айтханда, ийнанырыгъым окъуна келмегенди.
Искусство эм асламлы информация амалланы факультетини декоратив-прикладной бёлюмюн да ол бошдан сайламагъанды. Гитче заманында окъуна аны къолу хар неге да тап жарашханды, сурат ишлерге да бек сюйгенди, анга да хунери болгъанды.
-Анамы анасы, эгечлери да тигиу этерге, алтын халыла бла оюула салыргъа, кийиз урургъа да уста болгъандыла. Бизге, жууукъларыбызгъа, ахлуларыбызгъа, ол угъай да, къоншуда, тийреде бешик кереклени ыннам бла аны эгечлери жарашдырып бергендиле. Мен аланы къол бармакъларыны къымылдагъанларына къарап турлугъум келе эди. Кесим да аз-аздан къолума ийнени алама. Сора Нальчикде искусстволаны художестволу школуна жюрюп, аны да бошайма»,-деп эсгереди къыз.
Фериде диплом ишин да бешик кереклеге жоралагъанды. Ол, библиотекада сагъатла бла олтуруп, къарачайлыланы бла малкъарлыланы эрттегили кийизлеринде, тиширыуланы жыйрыкъларында накъышланы тинтгенди. Интернетде тапханларын да хайырланнганды. Бютюнда бег а хореограф Къудайланы Мухтарны китабын кёз туурасындан кетермегенди. Насыпха, анда бизни миллетни кёп тюрлю тамгъалары, накъышлары эмда аланы хазна къалмай барына да ангылатыула бардыла.
Къызны диплом ишине комиссия бийик багъа берген эди. Аллай бир ариу, аллай бир тап ишленнген эдиле бешик керекле.
Бусагъатда аны къол ызын кёргенле заказла да бередиле. Халы бла накъышла салыу тынч тюйюлдю, кёр къазгъанча, сагъатла бла олтурургъа керекди. Фериде уа бир амалны хайырланыу бла чекленип къалмайды. Аны ишлеринде геометрия фигурала, жаныуарладан, битимледен да бир ышанла да эсленедиле. Хар ишинде да ол аппликацияны угъай, кеси къолу бла тигиу этиуню хайырланады. Суратны да уста ишлей билгени ючюн къумачха да аны кеси салады.
Этген затларын а сатып, аны бла байыгъыр акъылда тюйюлдю. Аны бек уллу мураты - Хасанияда къызчыкъланы не къадар кёбюсюн жыйып, тас бола баргъан миллет усталыкъгъа – алтын, кюмюш халыла бла накъышла сала билирге - юйретиудю. Этген затларын а жюрек ачыкълыгъы бла жууукъларына, шуёхларына, танышларына саугъагъа береди.
-Ыннамдан, анамы эгечинден сора, университетде устазым, диплом ишими да башчысы, факультетни деканыны орунбасары, проектирование эмда ИЗО кафедраны таматасы Солтанланы Мурадинни къызы Аминатдан алтын халыла бла тигиуню кёп жашырынлыкъларына юйреннгенме. Аны ючюн анга артыкъда бек ыразыма,-дейди Фериде.
Къызларыны къолдан уста болгъанына анасы Фатимат, атасы Марат да бек къууанадыла. Алайсыз да къалай, бусагъатда Фериде сайлагъан усталыкъ бла артыкъ кёп адам кюрешмейди. Алай къыз аны жангыртыр муратлыды.
Хасанияны Маданият юйюнде быйыл жангы бёлюм ачылгъанды. Ары, башда айтханыбызча, алтын эм кюмюш халыла бла ариу миллет накъышла салыргъа, сурат ишлерге юйренирге къызчыкъла чакъырыладыла. Бу кюнледе кружокга хасаниячы къызчыкъладан оннга жууугъу келгенди, мындан ары да аланы саны бютюн кёп болур деп ышанырчады. Нек дегенде бизни ата-бабаларыбыздан къала келген аламат эмда керекли усталыкъ ёчюлмезге керекди.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Поделиться: