Конкуренцияны айнытыр ючюн.

Россей Федерацияда конкуренцияны айнытыуну стандартыны излемлерин толтурур муратда КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда билим бериу семинар ётгенди. Аны ишине ведомствону эмда жер-жерли самоуправление органланы келечилери къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.
Семинарда бу Стандартны сингдириуню чеклеринде жер-жерли самоуправление органлада не зат этилирге кереклисин эмда конкуренция не халда болгъанын ачыкълагъан тинтиуле къалай бардырыллыкъларын сюзгендиле. Дагъыда сагъынылгъан излемлени толтургъан кезиуледе къаллай чурумлагъа тюберге тюшгенини юсюнден да сёлешгендиле. Белгиленнген борчланы заманында толтурурча министерствону эмда жер-жерли самоуправление органланы арасында байламлыкъланы кючлендирирге оноулашхандыла.

Омарланы Мурат.
Поделиться: