Къыйынларын тийишлисича кёргендиле, айырмалыланы саугъалагъандыла.

Тюнене битеу къыралда да Россейни басмасыны кюню къууанчлы халда белгиленнгенди. Анга жораланып, Къабарты-Малкъарда да къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга республикалы газетледе бла журналлада, телерадиокомпаниялада, издательстволада ишлегенле чакъырылгъандыла. Аланы профессионал байрамлары бла алгъышларгъа уа кёп министерстволаны бла ведомстволаны келечилери келгендиле.
Жыйылыуну КъМР-ни культура министрини къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов ачханды. Ол бек алгъа Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну алгъышлау сёзюн окъугъанды. Республиканы оноучусу асламлы информация органла жамауатны жашауунда магъаналы жер алгъанларын чертгенди. «Кюн сайын бардыргъан огъурлу ишигиз, усталыгъыгъызгъа кертичилигигиз ючюн ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Власть органла бла журналистле мындан арысында да хайырлы ишчи байламлыкъла жюрютюрюклерине, ала республикада жамауат-политика ырахатлыкъгъа, адамланы жашауларын игилендириуге себеплик этериклерине ийнанама»,- деп жазылгъанды регионну оноучусуну алгъышлау сёзюнде.
Мухадин Лялюшевич жюрегинден келген тежеулени аямагъанды. Журналистле, жашауну ал сатырларында бара, республикада бола тургъан ишлени юслеринден газет окъуучулагъа, телевизоргъа къараучулагъа, радиогъа тынгылаучулагъа да биринчиле болуп билдиредиле деп, аны ючюн алагъа ыспас этгенди.
Ызы бла хычыуун жумушла башланнгандыла. Мухадин Кумахов талай журналистге КъМР-ни Культура министерствосуну грамоталарын бергенди. Алагъа тийишли болгъанланы араларында «Заман» газетни баш редакторуну орунбасары Жангуразланы Нажабат, «Минги-Тау» журналдан Гелястанланы Танзиля, «Нюр» журналны баш редакторуну къуллугъун толтургъан Сабанчыланы Арипа, «Черекские вести» газетни тамата корреспонденти Къулбайланы Элина да бардыла.
КъМР-ни Журналистлерини союзуну правленини председатели Шауаланы Разият да къауум адамгъа РФ-ни чыгъармачылыкъ биригиуюню грамоталарын эмда кюмюш белгилерин бергенди. Алагъа «Заман» газетни бёлюмюню редактору Улбашланы Мурат, «Къабарты-Малкъар» ВГТРК-ны радиобериуле службасыны корреспонденти Созайланы Илияс, «1 Къабарты-Малкъар» телеканалда бериулени бардыргъан Аппайланы Лариса, «Кабардино-Балкарская правда» газетни шеф-редактору Гуртуланы Расул, бу газетни бёлюмюню таматасы Моттайланы Светлана да тийишли кёрюлгендиле.
КъМР-ни Журналистлерини союзуну сыйлы грамотасы бла уа «Заман» газетни корреспонденти Кульчаланы Зульфия саугъаланнганды. Ол дагъыда КъМР-ни Культура министерствосу бла республиканы Журналистлерини союзу бирге бардыргъан «2019 жылда бек иги журналист иш» деген республикалы конкурсда экинчи жерге чыкъгъаны ючюн диплом къоллу да болгъанды. «Басма изданияланы араларында бек иги материалла ючюн» эришиуде бизни коллегабыз Байсыланы Марзият биринчи болгъанды. «Заман» газетни бёлюмюню редактору Османланы Хыйса уа ючюнчю сыйлы жерге чыкъгъанды.
Муниципал басмада ишлегенлени араларында бардырылгъан республикалы конкурсда экинчи жер Къадырланы Зульфиягъа эмда «2019 жылда бек иги радиопрограммасы ючюн» бериуню бардыргъан Мамукъаланы Динарагъа жетгенди. КъМР-ни Ич ишле министерствосу ала бла къыйматлы байламлыкъла жюрютгенлери ючюн «Заман» газетни баш редактору Атталаны Жамалгъа бла бёлюмню таматасы Тикаланы Фатимагъа Ыспас къагъытла бла гюлле бергенди.
Дагъыда журналистлени уллу къаууму КъМР-ни министерстволарыны бла ведомстволарыны бюсюреу къагъытларына тийишли болгъандыла.
Холаланы Марзият.
Суратла авторнудула.
Суратда (солдан онгнга): Османланы Хыйса, Шауаланы Разият, Байсыланы Марзият.
Жыйылыуну КъМР-ни культура министрини къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов ачханды. Ол бек алгъа Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну алгъышлау сёзюн окъугъанды. Республиканы оноучусу асламлы информация органла жамауатны жашауунда магъаналы жер алгъанларын чертгенди. «Кюн сайын бардыргъан огъурлу ишигиз, усталыгъыгъызгъа кертичилигигиз ючюн ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Власть органла бла журналистле мындан арысында да хайырлы ишчи байламлыкъла жюрютюрюклерине, ала республикада жамауат-политика ырахатлыкъгъа, адамланы жашауларын игилендириуге себеплик этериклерине ийнанама»,- деп жазылгъанды регионну оноучусуну алгъышлау сёзюнде.
Мухадин Лялюшевич жюрегинден келген тежеулени аямагъанды. Журналистле, жашауну ал сатырларында бара, республикада бола тургъан ишлени юслеринден газет окъуучулагъа, телевизоргъа къараучулагъа, радиогъа тынгылаучулагъа да биринчиле болуп билдиредиле деп, аны ючюн алагъа ыспас этгенди.
Ызы бла хычыуун жумушла башланнгандыла. Мухадин Кумахов талай журналистге КъМР-ни Культура министерствосуну грамоталарын бергенди. Алагъа тийишли болгъанланы араларында «Заман» газетни баш редакторуну орунбасары Жангуразланы Нажабат, «Минги-Тау» журналдан Гелястанланы Танзиля, «Нюр» журналны баш редакторуну къуллугъун толтургъан Сабанчыланы Арипа, «Черекские вести» газетни тамата корреспонденти Къулбайланы Элина да бардыла.
КъМР-ни Журналистлерини союзуну правленини председатели Шауаланы Разият да къауум адамгъа РФ-ни чыгъармачылыкъ биригиуюню грамоталарын эмда кюмюш белгилерин бергенди. Алагъа «Заман» газетни бёлюмюню редактору Улбашланы Мурат, «Къабарты-Малкъар» ВГТРК-ны радиобериуле службасыны корреспонденти Созайланы Илияс, «1 Къабарты-Малкъар» телеканалда бериулени бардыргъан Аппайланы Лариса, «Кабардино-Балкарская правда» газетни шеф-редактору Гуртуланы Расул, бу газетни бёлюмюню таматасы Моттайланы Светлана да тийишли кёрюлгендиле.
КъМР-ни Журналистлерини союзуну сыйлы грамотасы бла уа «Заман» газетни корреспонденти Кульчаланы Зульфия саугъаланнганды. Ол дагъыда КъМР-ни Культура министерствосу бла республиканы Журналистлерини союзу бирге бардыргъан «2019 жылда бек иги журналист иш» деген республикалы конкурсда экинчи жерге чыкъгъаны ючюн диплом къоллу да болгъанды. «Басма изданияланы араларында бек иги материалла ючюн» эришиуде бизни коллегабыз Байсыланы Марзият биринчи болгъанды. «Заман» газетни бёлюмюню редактору Османланы Хыйса уа ючюнчю сыйлы жерге чыкъгъанды.
Муниципал басмада ишлегенлени араларында бардырылгъан республикалы конкурсда экинчи жер Къадырланы Зульфиягъа эмда«2019 жылда бек иги радиопрограммасы ючюн» бериуню бардыргъан Мамукъаланы Динарагъа жетгенди. КъМР-ни Ич ишле министерствосу ала бла къыйматлы байламлыкъла жюрютгенлери ючюн «Заман» газетни баш редактору Атталаны Жамалгъа бла бёлюмню таматасы Тикаланы Фатимагъа Ыспас къагъытла бла гюлле бергенди.
Дагъыда журналистлени уллу къаууму КъМР-ни министерстволарыны бла ведомстволарыны бюсюреу къагъытларына тийишли болгъандыла.

Холаланы Марзият.
Поделиться: