Баш муратыбыз бирди – халкъыбызны къоркъуусузлугъун жалчытыу эмда къолайлыгъын кючлендириу.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-ни прокуратурасыны коллегиясыны жыйылыуунда ведомствону ветеранларын бла энчи къауумун профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды. Республикалы прокуратурада ишлегенле, тамата тёлюню ахшы тёрелерин андан ары бардыра, къуллукъ борчларын бет жарыкълы толтургъанларын айырып айтханды.
- Къабарты-Малкъарда законлукъну бла право низамны жалчытыугъа сиз уллу къыйын салгъаныгъызны билебиз эмда анга уллу багъа да беребиз. Бюгюнлюкде регионда жамауат-политика ырахатлыкъ, мамыр хал къуралгъанында сизни да барды юлюшюгюз, - деп чертгенди Казбек Коков.
Ол быйыл, келир жыллада да республиканы къырал власть органларына бла прокуратурасына миллет проектлени тамамлау бла байламлы кёп магъаналы эмда жууаплы борчланы толтурургъа тюшеригин да эсге салгъанды. Алагъа деп къырал бёлген ахча керекли жумушлагъа къоратылыр эмда аяулу хайырланыр ючюн надзор ишни кючлендирирге, тюзлюк ючюн къаты сюелирге керек болгъанын да чертгенди.
Андан сора да, дегенди КъМР-ни Башчысы, халкъны къолайсыз эмда къарыусуз къауумларын, акъылбалыкъ болмагъанланы законлу сейирлерин къоруулаугъа, предпринимательлик ишге къысыулукъ этилмезине, урунуу законодательстводан таймаугъа, табийгъат байлыкъланы эмда тёгерекдеги къудуретни сакълаугъа, дагъыда адамланы харкюнлюк жашаулары эмда халлары бла байламлы болгъан башха ишлеге да алгъынча баш магъана берилирге керекди.
Казбек Коков прокурор къауумгъа къуллукъ борчларын тынгылы эмда бет жарыкълы тамамлагъанлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди. Кёп жылланы законнга къуллукъ этип келген, ишлерине кертичи болгъан аслам тёлюню юйретген ветеранлагъа энчи ыспас этгенди.
-Бизни барыбызны да муратыбыз бирди – халкъыбызны къоркъуусузлугъун жалчытыргъа, къолайлыгъын ёсдюрюрге. Власть органла бла право низамны сакълаучула ишни биригип бардырмасала, биз бирге мадар этмесек, ол керти да огъурлу муратха хазна жеталлыкъ тюйюлбюз. Аны бек дурус ангылайбыз эмда бирге ишлеуюбюзню андан ары да айныта барлыкъбыз, Къабарты-Малкъарны жамауаты ырахат жашау этер ючюн къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз,- дегенди регионну оноучусу.
Казбек Коков республикалы прокуратураны ветеранларына бла аны ишчилерине алгъыш эте, алагъа саулукъ, къыйын, алай бек магъаналы ишлеринде жетишимле, юйюр жашауларында уа ырахатлыкъ тежегенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: