Юйюр хазнаны сакълагъанлары ючюн ахча саугъала эм дипломла.

Россейни Жамауат палатасында «Юйюр хазна» миллет саугъагъа тийишли болгъанланы къууанчлы халда белгилегендиле, деп билдиредиле республиканы Жамауат палатасыны пресс-службасындан.
Сайлау сегиз номинациягъа кёре юйюрлени, чыгъармачылыкъ къауумланы эм жамауат организацияланы араларында баргъанды. Хорлагъанланы уа Россейни Жигитлери Вячеслав Сивко бла Сергей Липовой, Ёлген полководецлени эсгериу фондну президенти Наталия Конева, Ветеранланы россейли союзуну аппаратыны башчысы генерал-лейтенант Александр Кравчук, Коммерциялы болмагъан организацияланы битеумиллет союзуну таматасы Александр Айгистов эм башхала алгъышлагъандыла.
Бизни республикадан а Нальчикни Тиширыуларыны советини башчысы Лидия Дигешева бла Каменномостское элни школуну къабарты тилден устазы Люда Лихова саугъаланнгандыла.
Лауреатлагъа ахча саугъала бла дипломла берилгенден сора юйюрлени кючлеуню, сабийлени Ата журтха сюймекликде эм кертичиликде юйретиуню, тарыхны, адет-тёрелени, тин байлыкъны сакълауну юсюнден ачыкъ ушакъ баргъанды. Регионланы келечилери бу жаны бла кеслерини сынамларын билдиргендиле. Ызы бла Поклонный тауда Хорламны музейинде вице-адмирал Фёдор Смуглин бла тюбешиу болгъанды. Ол къонакъларына мемориал къалай къуралгъаныны, Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню юсюнден айтханды.
Эсгертиу: «Юйюр хазна» деген саугъа Россейни Президентини грантына 2017 жылда «Офицер клубну» эм Коммерциялы болмагъан организацияланы союзуну башламчылыкълары бла Хорламны музейини, Россейли ветеранланы союзуну эм Ёлген полководецлени эсгериу фондну себепликлери бла берилип башланнганды. Быйыл ол экинчи кере бардырылады, аны къурагъанла РФ-ни Жамауат палатасына эм регионлада палаталагъа, «Октава» заводха, Офицер клубну членлерине болушлукълары ючюн ыразылыкъларын билдиредиле. Саугъаны жыл сайын къураргъа мурат этиледи.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: