Жукъгъан ауруу жайылмаз ючюн.

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия – Алания Республикада управлениясындан билдиргенлерине кёре, «Паштет Калининградский» деген хазыр эт продукцияда тонгузланы африкалы эминасыны (АЧС) вирусу табылгъанды. Аны ол регионда ишлеген «К.» предприятияда чыгъаргъандыла.
Ведомствода айтханларыча, бу шарт Калининград областьда АЧС болгъанын жашырын этип къойгъанларын, предприятияда да ауруулу малланы этлерин хайырланнганларын кёргюзтеди. Ол себепден бизни республикагъа тонгузланы, аланы этлерин эмда андан жарашдырылгъан продукцияны ташыугъа бек къаты контроль этерге эмда быллай затланы эркинликсиз сатыугъа да чек салыргъа керекди, дейдиле управленияда. Аны бла бирге, ветеринар документлени жарашдырырдан алгъа, продукцияны къоркъуусузлугъун жик-жиги бла тохташдырыргъа эмда Къабарты-Малкъарда эпизоотия болумну тинтип турургъа да керекди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: