Айбатлыкъ къошхан терекчикле.

Элбрус бла Бахсан районланы жаш адамлары «Шуёхлукъну бла ахшылыкъны аллеясы» деген акциягъа къатышхандыла. Аны чеклеринде кёп болмай Кёнделенде Уллу Ата журт урушну ветераны Улакъланы Жамалны аты бла ачылгъан гитче халлы бахчада жыйырма алма терекчик орнатылгъанды. Аны Элбрусну администрациясыны жаш тёлю политика жаны бла бёлюмю къурагъанды.
Бу ишни магъанасы - районланы арасында шуёхлукъну кючлергеди эм тёгерекдеги къудуретге сакъ кёзден къараргъа юйретиргеди. Гитче халлы бахча «Комфортная среда» деген программаны чеклеринде ишленнгенди. Аны жаяу жолчукълары, фонтаны, сабийле ойнарча майданы, шинтиклери эм хакъсыз wi-fi да бардыла. Энди бирси битимле бла бирге алма терекчикле да анга айбатлыкъ къошарыкъдыла.

Поделиться: