Окъуучуларыны жетишимлерин кесине неден да уллу саугъагъа санайды.

Устаз, усталыкъны сайлап, артда анга кертичилей къалгъанла хурметге тийишлидиле. Узакъ эм ариу эллерибизден бири Булунгуда Акъайланы Абдуллахны бла Кёккёзланы Аминатны уллу юйюрлеринде ёсген къызчыкъ да гитчелигинден окъуна биле эди кесини къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин. Алагъа ана тилибизни шатыклыгъын, ариулугъун юйретген, аны жашырынлыкъларына тюшюндюрген Баштакъланы Фатимат Хаджи-Муратовнагъа ушаргъа сюйюп, аны дерслерине бютюн ашыгъып баргъанды. Анга устазлыкъны жолу бла барыргъа жашауу насып этсе да, кеси да, аныча, ёсюп келген тёлюбюзге ёз тилибизде дерсле берлигине да толу ийнаннганды.
Алай бла, Шахмырзаланы Саид атлы школну айырмалы тауусуп, Акъайланы Мариям университетибизни тарых-филология факультетини малкъар бёлюмюне киреди. Ол, Аппайланы Аскер Макаровични, Ахматланы Ибрагим Хашимовични, Малкъондуланы Абидат Зулкъарниевнаны эсгере, аллай билимли алимлени, адамлыкъ ышанлары да бийик болгъан инсанланы къолунда окъургъа тюшгенине шукур эте, алагъа жаннет тилейди. Орус тилден окъутхан Текуланы Мусса Масхутовични да кёп ахшылыкъларын айтып, хурметлеген преподавателине узакъ ёмюр, саулукъ тежейди. «Кафедрабызны нечик берекетли жыллары эдиле ала», - дейди.
Студент кезиуюнде практиканы ётер заман жетгенинде уа ол туугъан элине келеди. Анда кесини устазы аны кёп затха тюшюндюргенин айта, ыразылыгъын билдиреди. Къадар алай буюруп, окъууун тауусханындан сора бери къайтханында да, устаз коллектив къолларында ёсген къызгъа ариу тюбейди, жаш специалистге усталыкъны энчиликлерин къайсы бири да ангылатыргъа угъай демейди.
Герийланы Назир бла юйюр къурагъанлы бери уа бюгюнлюкде республикабызда белгили устазыбыз Мариям Абдуллаховна Жангы Малкъарны мектебинде ишлейди. Педагог стажы отуз жылдан атлагъанды.
Ишлерге, сабийлеге билим берирге итиннгеннге бир заманда да тынч болмайды. Шёндю малкъар тилден окъутханлагъа бирсиледен къыйын тюшгенин да билебиз. Десрликле, программала тюрлениулени сакълайдыла. Бу предмет бизге керекди деген ангыламны да, ачыгъын айтсакъ, жюреклеринде жюрютгенле аздан-аз бола барадыла.
Ол затлагъа педагог кеси да жарсыйды. Элде окъуна жылдан-жылгъа сабийлени ана тиллеринде сёлешиулери осалланнганы аны сагъышландырады. Ата-анала бу жаны бла устазлагъа болушлукъ этерге кереклисин, жаланда школгъа ышанып къалыу бла хал игиленмезин да айтады.
Алай эсе да, устаз, окъутхан сабийлери бла жыл сайын олимпиадалагъа, эришиулеге да къатыша, аланы жюреклеринде ёз тиллерине сюймекликни жилтинин ышыра, жетишимли да болады.
Сёз ючюн, былтыр республикалы олимпиадада Жаболаны Лаура (10 кл.)бла Отарланы Камилла ( 10 кл.) призёрла болгъандыла. Биринчи къызчыкъ дагъыда «Ана тилим - жаным-тиним, мени дуниям» деген фестивальда «Элими тукъумларыны тарыхы» деген проекти бла биринчи жерни алгъанды.
Ала дагъыда Мечиланы Кязим бла Семенланы Сымайыл атлы «Ата журтум-ана тилим» деген регионла аралы эришиуге къатышханлай турадыла. Былтыр мында да Лаура биринчи болгъанды. КъМКъУ-ну Отарланы Керим атлы Малкъар маданият арасы бла да байламлыкъ жюрютгенлей, билимлерини даражасын ачыкълай келедиле.
Тау тилни дерслерине элде жашагъан тюрклю жашчыкъла бла къызчыкъла да сюйюп жюрюйдюле. Сёз ючюн, Севда Ильязова (9кл.) бла Мусадин Кушиев олимпиадалада да жетишимлери бла устазларын къууандырадыла. ГТРК-ны малкъар тилде бериуле бардыргъан редакциясы къурагъан конкурсда да Мариям Абдуллаховна юйретгенле башха-башха номинациялада биринчи жерлени алгъандыла. Мамсурланы Милана (9кл.), Элеккуланы Танзиля (9кл.) эмда Локияланы Элдар (7 кл.) социал проектлерин къоруулагъандыла.
Битеу да бу жумушлагъа къатышханда устазгъа музыка жаны бла болушлукъ керек болады. Ол дайым да себеплик  этгенлей тургъан педагог Атмырзаланы Зоя Михайловнагъа заманын, билимин да къызгъанмагъаны ючюн ыразылыгъын билдиреди.

Къайсы ишде да уруннган адам кесини тутхан жумушун ызындан келгенлеге да сюйдюрсе, юйретсе, баям, профессионал даражагъа ол заманда жетишеди. Герийланы келинлерини да къолунда окъугъанладан педагогну жолун сайлагъанла бардыла. Сёз ючюн,  Элеккуланы Люаза, устазына ушаргъа, аны жолу бла барыргъа излеп,  ПМНО-ну малкъар бёлюмюне кирип, анда билим ала турады.

-Сабий кеси тилинде оюмларгъа, акъылын билдирирге кереклисин хар заманда да къатлагъанлай турама. Ала аны сюер эмда ангылар ючюн бар амалланы хайырлана, къолумдан келгенни аямайма, - дейди ушакъ нёгерим кеси уа.

Биз огъарыда сагъыннганбыз бюгюнлюкде ана тилибизден окъутханлагъа тынч болмагъанын, шёндюгю сурамлагъа кёре ишлерин бардырыргъа онгла къуралмагъанларын. Ол затны эсге ала, барыбыз да алагъа сабийлени, бир да болмаса да, сёлешиу тиллерин ёсдюрюрге болушургъа тийишлибиз.

Ахшы устаз болгъанындан сора да, Мариям огъурлу анады. Баш иеси бла бирге ала эки къызчыкъ ёсдюргендиле. Жамиля  «1КБР» телеканалда ишлейди, Лейля уа фармацевтди.

Уллу юйюрню келини (ала уа тогъуз сабий болгъандыла) къайын атасы Батталгъа бла къайын анасы Алтууланы Саниятха да жюрек ыразылыгъын билдиреди. Анга жашауда ахшыны-аманны  юйрете, ёз ата-анасыча, ишге барырын, анда да жетишимли болурун сюйюп, анга  себеплик этгенлери, сюймекликлери ючюн ыспас эте, экисине да жаннет тилейди.

Ёз тилибизде ариу сёлеше, ауазы къулакъгъа хычыуун эшитилген педагог талай тёлюню къудурет бизге саугъа этип берген байлыгъыбызгъа юйретеди. Аны тас этерге эркинлигибиз болмагъанына, аны ючюн Аллахны аллында жууаплы болгъаныбызгъа да тюшюндюреди.

Ол КъМР-ни Башчысыны (2015 ж.) ыразылыкъ къагъытына, ведомстволу министерствону, Терк районну билим бериу управлениясыны, жамауат организацияланы дипломларына, грамоталарына да тийишли бола келгенди. Алай а, окъуучуларыны жетишимлерин кесине неден да уллу саугъагъа санайды.

Трамланы Зухура.
Поделиться: