Iейм щахъумэ, фIым хуаущий.

«Ажалыр щащэр къыджеIэ!» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм хиубыдэу зэIущIэ драгъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техническэ колледжым и студентхэм. Ар теухуауэ щытащ афияным зэраныгъэу къишэм, балигъ мыхъуахэр хабзэм ебэкъуэным, ахэр хабзэншагъэхэм хамышэным ехьэлIауэ ящIапхъэм.
КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэблагъэкIым кIэлъыплъ и управленэм и оперуполномоченнэ нэхъыжь, полицэм и подполковник Давыдовэ Иринэ къызэхуэсахэм гу лъаригъэтащ афиянхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ зэхьэлIэным кърикIуэхэм. Апхуэдэуи яжриIащ социальнэ сетым кърикIуэ мыхъумыщIагъэхэр зыхуэдэр. Зи щIалэгъуэхэм зэман нэхъыбэ щагъакIуэ Интернетым, абы бзаджащIэхэм къыщалъыхъуэ къагъэделэфынухэр, нэхъыбэми ахэр ныбжьыщIэхэращ.
КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и «Наркологие диспансер» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и психиатр-наркологхэу ПащIэ Артурэ Лобжанидзе Анзоррэ тепсэлъыхьащ наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ зэхьэлIэным фIым узэрыхуимышэм.
КъБР-м Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ и Къэрал лъэпкъ библиотекэм и лэжьакIуэхэм колледжым къыщызэрагъэпэщат «Нет наркотикам» агитацэ плакатхэр, наркотикыр узыфэ зыхуэхъуахэм яшэч гугъуехьхэм теухуа литературэ щызэхуэхьэса выставкэр.
ХьэщIэхэм къызэхуэсахэр щагъэгъуэзащ республикэм «линэ пщтыр» телефонхэр зэрыщылажьэр икIи жэщ-махуэ имыIэу упсалъэу афиянхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ хабзэм ебакъуэу зэращэмкIэ хъыбар ирагъащIэ зэрыхъунум.
КъаIэта Iуэхум студентхэр жыджэру хэтащ. Абыхэм иратащ КъБР-м щыIэ МВД-м и телефонхэр зытет буклетхэр.
КъБР-м щыIэ МВД-м наркотикхэр зэрызэблагъэкIым кIэлъыплъ и управленэм фигу къегъэкIыж хабзэм къемызэгъыу афиян ящэу гу лъыфтэмэ, сыт щыгъуэ зэмани хъыбар евгъащIэ зэрыхъунур мы телефонхэмкIэ:
- 8(8662) 40-49-10 - КъБР-м щыIэ МВД-м и плъыр часть;
- 8(8662) 49-50-62 - «дзыхь зыхуащI телефон», «Урысей МВД-м и линэ пщтыр» жыхуиIэм хыхьэм е 02 (102 мобильнэ операторхэм папщIэ).

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться: