Сынаулагъа хазырлана, усталыкъ да сайлай.

Арт кезиуде билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы гузабагъа къалып излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле. Аланы иги кесегинде уа жашла бла къызла башха-башха предметледен сынаулагъа хазырланадыла.
Къабарты-Малкъар къырал университетни мурдорунда Гитче школ -академия 2016 жылда ачылып, бюгюнлюкде ОГЭ-лени, ЕГЭ-лени ахшы баллагъа къалай бла берирге тюшюндюргенлей келеди. Эсгерте кетейик, ол аны директору Артур Насиповну бла КъМКъУ-ну вузгъа хазырлау эм профориентация жаны бла управлениясыны таматасы Оксана Карашаеваны башламчылыкълары бла къуралгъанды. Ала билдиргеннге кёре, мында психолог да ишлейди. Аны болушлугъу уа бютюнда сынауланы заманында бек керекди.
Бусагъатда бу академияда окъутуу онеки билим бериу программагъа тийишлиликде бардырылады. Аланы уа хар бирине 60-шар сагъат бёлюнеди. Мында орус тилден бла литературадан, тарыхдан, обществознаниядан, физикадан, математикадан, информатикадан, химиядан, биологиядан, ингилиз тилден дерследе, жаланда окъуучу кеси жюрюген мектебинде юйреннген теория материалны къайтармай, контроль-эсеплеучю материалла бла къалай ишлерге тийишлисине тюшюндюредиле, ол а сынаулада жетишимни магъаналы ышаныды.
Аны бла бирге преподавательле бери жюрюгенлеге экзамен къалай бардырылгъанын ангылатадыла, алай бла уа аланы анга психология жаны бла хазырлайдыла. Дагъыда къыйматлы жумушладан бири уа – окъуучуну кеси аллына этилген ишлени тамамларгъа юйретиудю. Устазла ол жаны бла 5-10 адамдан къуралгъан къауум бла дерс бардырадыла.
Андан сора да, жашла бла къызла къайсы усталыкъны жаратханларын кеслери толу ангылар ючюн, сагъынылгъан управленияны аны бла байламлы арасында тестирование бардырылгъанын белгилерчады. Бери жюрюгенлени дагъыда жай айлада билим бериу олимпиадалагъа, лагерьлеге, тюрлю-тюрлю тренинглеге, волонтёрланы жумушларына къатышыр онглары болады. Алай бла уа ала студент жашауну энчиликлерине да тюшюнедиле.
Школда предметледен дерсле ыйых кюн бардырыладыла. Окъутхан а университетни преподавательлери этедиле. Бара-баргъанда мектепледен устазланы да чакъырыр умутдадыла. Бу кюнледе мында юйренирге сюйгенлени жазыу да алыкъа бара турады. Башхача айтханда, тёртюнчю уруму кесини ишин башлагъанды.
Бу жол жангычылыкъ болгъанын да чертирчады. Адамланы азлыгъы ючюн сурат ишлеуден бла черчениядан къауумла, жарсыугъа, алгъаракълада ишлемеген эдиле. Энди уа ол жаны бла жаланда биреулен окъуна юйренирге сюйсе да, аллай онг боллукъду. Сагъынылгъан дерсле кеслери да, бирсилеча, ыйых кюнде угъай, башха ишчи кюнледе КъМКъУ-ну архитектура, къурулуш эмда дизайн институтуну мекямында бардырыллыкъдыла.
Хар предметден дерслени бир айгъа багъалары уа мингишер сомду. Программа ненча сагъатха жарашдырылгъаны эсге алыннганда уа, ол кёп тюйюлдю. Аны юсюнден директор былай дегенди: «Сабийле бош алай жюрюселе, аны сан этмей, ат башындан къарап тохтайдыла. Билемисиз, практикабызгъа тийишлиликде айталлыкъма, ала дерслеге не аз да хакъ тёлеселе, заманны, ол сагъатланы ичинде къаллай бир иш этгенлерин да багъалайдыла, аны къыйматын да ангылайдыла».
Огъарыда сагъыннганбыз ОГЭ-лени, ЕГЭ-лени. Аланы берлик классла жангы окъуу жылны аллындан окъуна бу затха бютюн эс бургъанларын билебиз. Школну ачылгъаныны магъанасы да андады-сынауланы качестволарында. Ушакъ нёгерим айтханнга кёре, окъуу юйлерибизге бек уллу балла алгъанла да киредиле. Алай ала студент болсала, экзаменледе белгилери билимлери бла келишмегенлерине жарсыргъа тюшеди. Шёндю техникалы предметлеге сурам уллу эсе да, абитуриентлени бу жаны бла хазырлыкълары уа артыкъ къууандырмайды.
Иш тап барса, келир заманда мында жетинчи-сегизинчи классладан сабийлени да юйретир акъыл барды. Ала бери саулай республикадан жюрюрча онгла къуралгъандыла. Дерслени, белгилегенибизча, ыйых кюн бардырылгъанлары уа узагъыракъ элледен келген окъуучулагъа да алагъа жетишир амалны береди.
Сагъынылгъан школгъа жыл сайын жаш тёлюню кёпден-кёп келгени предметледен сынаулагъа мында тийишлисича хазырлагъанларына ышаныулукъну туудурады. Аны юсюнден толуракъ информация алыргъа сюйгенле 8 (8662)77-41-87 телефон номерге сёлеширге боллукъдула.
Суратда: Къочхарланы Жамал химиядан дерс берген кезиу.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: