Къабарты-Малкъарда космонавтланы хазырларыкъдыла.

Роскосмос 2020 жылда Шимал Кавказны республикаларында Космонавтланы хазырлагъан араны бёлюмлерин ачар муратлыды. Аны юсюнден къырал корпорацияны таматасы Дмитрий Рогозин Омск шахарда «Полёт» производство биригиуде болгъанында айтханды.
-Тау жерледе парашютдан секирген жарауланы космонавтла Шимал Кавказны республикаларында къураллыкъ базалада ётерикдиле. Мен сагъыш этгенден, план бла аны келир жыл окъуна башларгъа керекбиз, - деп билдиргенди Дмитрий Олегович.
Аны аллында Санкт-Петербургда Балтиканы къырал техника университетинде «Военмехде» билдириулеринде уа ол база къураллыкъ регионну тизмесинде Къабарты-Малкъар да болгъанын эсгертгенди.

Поделиться: