Субъектни социал-экономика эмда жамауат-политика айныууну мадарлары сюзюлгендиле.

Тюнене Нальчикде Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну бла Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисини орунбасары Игорь Рабковну тюбешиулери болгъанды. Сыйлы къонакъ республикагъа иш бла келгенди.
Ушакъны кезиуюнде субъектни социал-экономика эмда жамауат-политика айныууну онглары сюзюлгендиле, къырал служба бла байламлы къырал политиканы жашауда бардырыуну амалларына къаралгъанды.
Ол кюн окъуна Игорь Рабков Россей Федерацияны Президентини мобиль Приёмныйинде бир къауум адам бла тюбешип, аланы тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды. Бу ишге дагъыда РФ-ни Президентини СКФО-да Приёмныйини башчысы Олег Родькин, РФ-ни Президентини Къабарты-Малкъар Республикада Приёмныйини башчысы, КъМР-де баш федерал инспектор Тимур Макоев, республиканы толтуруучу власть органларыны келечилери, муниципал къуралыуланы башчылары да къатышхандыла.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: