Экзаменлеге къошулгъан педагогланы къызындырлыкъдыла, сабийлеге бакъгъан махкемелеге онг берликдиле

КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде талай министерствону  бла ведомствону  ишлерин сюзгендиле, Правительствону бир-бир  бегимлерин тюрлендиргендиле эмда башха вопрослагъа къарагъандыла. Жыйылыугъа жер-жерли администрацияланы эмда тийишли  ведомстволаны башчылары да къатышхандыла.
Биринчиден,  республиканы табийгъат байлыкъла эмда экология министри Шауаланы Илияс «Къабарты-Малкъарда агъач мюлкню айнытыу» деген  къырал программагъа  этиллик тюрлениуле  бла шагъырейлендиргенди. Правительствону башчысыны орунбасары – инфраструктура эмда цифрли айныуну министри Владимир Болотоков а транспорт  бла байламлы  программа КъМР-ни быйылгъа эмда 2020 жылгъа дери бюджетине  къалай келишгенин  билдиргенди.
Ол айтханнга кёре, аны чеклеринде битеу да 5,9 миллиард сом багъасы жумушла тамам этилликдиле. Ол санда 5,6 миллиард сом республиканы бюджетинден  берилликди. Быйыл а андан 1,785 миллиард сом къоратыллыкъды. Болотоков дагъыда «Къоркъуусуз  республика» деген къырал учрежденияны Ростелеком компаниягъа 57,8 миллион сом борчун кечирек къайтарыргъа келишим этилгенин билдиргенди. Аны хайыры бла учрежденияны ишин быйыл чурумсуз бардырыргъа онг боллукъду, деп къошханды.

 

Поделиться: