Депутатла эсепге салыннгандыла эмда мандатла къоллу болгъандыла.

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Айырыу комиссиясыны жыйылыуунда республиканы Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатлары эсепге салынып, алагъа мандатлары берилгендиле. Айырыу комиссияны башчысы Вячеслав Гешев Парламентни жангы къауумуну депутатларына 70 адам сайланнганларын, ала партия тизмелеге кёре айырылгъанларын чертгенди. Къол кётюрюуню протоколуна эмда «Кандидатланы тизмесинден КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатларына мандатланы бериуню юсюнден» бегимине тийишлиликде законла чыгъарыучу органнга беш партияны келечилери киргендиле. Ол санда «Единая Россиядан» - 50, КПРФ-ден – 9, «Справедливая Россиядан» - 7, «Зелёные» эмда ЛДПР-ден экишер адам. Вячеслав Мицевич депутатланы хар бирине да мандатларын берип, алагъа жетишимле тежегенди.
Парламентарийлени КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков да алгъышлагъанды. «Сизге республиканы халкъы уллу ышаныулукъ этгенди, анга кертичи боллугъугъузгъа толу ийнанама. Былайда Айырыу комиссия къуралыулу, бузукъсуз ишлегенин да белгилерге керекди»,-дегенди ол.
Мухамед Мартынович КъМР-ни Конституциясына тийишлиликде законла чыгъарыучу баш органны жангы къауумуну биринчи жыйылыуу къачан бардырыллыгъын регионну оноучусу белгилегенин эсгертгенди. Алай бла КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков къабыл кёрген Указгъа кёре, Парламентни жангы къауумуну биринчи кенгеши 19 сентябрьде 11 сагъатда боллукъду.
Коллегаларын депутатлагъа сайланнганлары бла «Зелёные», КПРФ эмда ЛДПР партияланы республикада бёлюмлерини башчылары Сафарби Шхагапсоев, Борис Паштов эм Владимир Безгодько да алгъышлап, законла чыгъарыу ишде жетишимле тежегендиле.
Парламентарийлеге КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис да ыспас этгенди. Ол КъМР-ни Айырыу комиссиясында жамауат советни башчысы болгъанын белгилерчады. Борис Мустафаевич депутатланы къауумунда парламентаризмни мурдорун салгъан сынаулу адамла болгъанларын, алагъа жаш адамла да къошулгъанларын иги шартха санагъанды.
- Партияланы хар бирини да кесини муратлары, излемлери болурла. Алай бизни барыбызны да баш борчубуз туугъан журтубузну айнытыу, аны келир кюнюню ышаннгылылыгъын, айныуун жалчытыуду да, аны толтурур ючюн, барыбыз да бирге къадалып кюреширбиз деп ышанама,-дегенди ол.
Жыйылыугъа РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур, КъМР-ни Жамауат палатасыны башчысы Хазратали Бердов, Конституциялы сюдню таматасыны орунбасары Юрий Кетов эм башхала да къатышхандыла.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: