Къэралым и чемпион.

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщ спортсмен Бабыгуей Олег щытекIуащ Нэзрэн къалэм щекIуэ­кIа дзюдомкIэ Урысейм и чемпионатым.
«Магас» спорт уардэу­нэм къыщызэрагъэпэща зэ­хьэзэхуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 61-м къикIа дзюдоист 550-м щIигъу.
Зи хьэлъагъыр кило­грамм 73-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм те­кIуэ­ныгъитху, абыхэм ящыщу щыр зэIущIэм хухаха зэ­мыныр и кIэм нэмыс щIы­кIэ, къыщызыхьа ди лъэп­къэгъу Бабыгуей Олег ­чемпионатым и дыщэ меда­лыр къыхуагъэфэщащ.
Къэралым и чемпионыр егъасэ Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Ким Руслан.

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: