Жамауатны, къыралны къоркъуусузлугъун жалчытыуда къуллукъ этедиле.

КъМР-де МВД-ны Миграцияны соруулары жаны бла управлениясында РФ-ни Ич ишле министерствосунда бу структура къуралгъанлы 300 жыл толгъанына аталгъан къууанчлы жыйылыу болгъанды. Юбилярланы республиканы ич ишле министрини орунбасары Владимир Атаров алгъышлагъанды: «Кёп жылланы ичинде инсанл агъа тийишли болушлукъ бересиз, къыралыбызны, жамауатны къоркъуусузлугъун жалчытасыз. Сизге, юйюрюгюзге да тынчлыкъ, ырахматлыкъ тежейбиз»,-дегенди.
Коллегаларын Миграцияны соруулары жаны бла управленияны башчысы Мурат Загаштоков да алгъышлагъанды, ветеранланы службаны аягъы юсюне этиуде къыйынларын белгилегенди.
Ызы бла ишчи борчларын бет жарыкълы толтургъан полициячыла РФ-ни МВД-сыны Сыйлы грамоталары, Ыразылыкъ письморы бла саугъаланнгандыла.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: