Къэпщытэныгъэхэр йокIуэкI.

Гъэ еджэгъуэщIэр къы­щыб­лагъэм ирихьэлIэу еджапIэхэр къапщытэ. Зы тхьэмахуэ зэхуакум комиссэм щIипщыты­кIащ егъэджэныгъэ Iуэху­щапIэу 100-м щIигъу
IэнатIэ зэмы­лэу­жьы­гъуэ­хэм я лэжьакIуэхэр зыхэт ­комиссэм шыщ­хьэуIум и 6-м щIидзауэ республикэм и щIыналъэм еджапIэхэр къыщепщытэ ахэр техническэу зэры­быдэр, мафIэс, террор шынагъуэншагъэкIэ къы­зэрызэгъэпэщар.
Къэпщытэныгъэхэр щрагъэкIуэ­кIым къыщIагъэща ныкъусаныгъэхэм теухуа ­актхэр ягъэхьэзыращ икIи ахэр зыхуей щыхуагъэзэну пIалъэхэр ягъэуващ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: