Жарыкъландырыу ишге - аслам эс.

РФ-ни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясы районланы администрацияларында, школлада, башха учреждениялада ангылатыу ишни дайым тамамлайды. Аны чеклеринде «тёгерек столла», билим бериу лекторийле, консультация, информация эм жарыкъландырыу семинарла къураладыла. Кезиулю ангылатыу иш Къашхатауну шахар администрациясында бардырылгъанды, аны управленияны ишчилери Атабайланы Амина бла Геляланы Фатима ётдюргендиле.
Ала жыйылгъанлагъа фондну бёлюмю къаллай иш толтургъаныны, районда жашагъанла неге эс бурургъа керек болгъанларын айтхандыла. Энчи магъана «2019 жылда пенсияны тёлеуню жангы жорукълары» деген докладны тинтиуге берилгенди. Сора управленияны специалистлери телефонланы юслери бла фондну электрон сервислеринде жумушларын къалай тамамларгъа боллугъун юйретгендиле. Администрацияны информация къангасына салырча ангылатыу материалла да юлешиннгендиле.
Эсгертиу: жарыкъландырыу иш РФ-ни Урунуу эм социальный къорууланыу министерствосуну эм Пенсия фондну башламчылыкълары бла 2016 жылдан бери бардырылады, аны мураты адамланы пенсия билимликлерин ёсдюрюудю.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: